คณะกรรมการบริษัท

 • นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ


  คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด ภาคอังกฤษ (MBA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • หลักสูตร DAP ปี2555
 • นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน

  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง


  คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทอร์น บอสตัน สหรัฐอเมริกา
  • สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP 57/2005
 • นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล

  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล


  คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

  • ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP 2/2003,DCP 38/2003
  • IOD Luncheon briefing 1/2013 : Thailand Economic Outlook 2013, ACEP 2/2014
 • นายวิเศษ จูงวัฒนา

  กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร


  คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเครื่องกล) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรี่ เมืองรอลล่า สหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 189/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • การพัฒนาและดำเนินธุรกิจปิโตรเลียม (Petroleum Development and Operations), เมืองสตาวังเกอร์ นอร์เวย์
  • การบริหารกิจการพลังงานไฟฟ้า (Management of Electric Power Utilities), กรุงสต็อคโฮม สวีเดน
 • นายสุรเธียร จักรธรานนท์

  กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง


  คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

  • ปริญญาตรีสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินวัตร
  • หลักสูตร DAP ปี2555
 • นายเวทย์ นุชเจริญ

  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


  คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
  • พาณิชย์ศาสตร์มหาบันฑิต (MBA)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program DAP รุ่น SEC/2015
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 (วตท.18)
  • หลักสูตร Role of the chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3/2553
  • หลักสูตรโครงสร้างการสัมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 14/2559
  • หลักสูตร Commercial Credit Skills Assessment
 • นายเอกชัย ติวุตานนท์

  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล


  คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LLM) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
  • เนติบัณฑิตไทย
 • นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล


  คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

  • ปริญญาตรีบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร ACP 2/2004, DAP 2/2003, DCP 38/2003, MFM 1/2009, MFR 5/2007, MIA 1/2007 MIR 2/2008, QFR 1/2006, RCC 7/2008 DCP RE 2/2009
  • วุฒิบัตร CPA ประเทศไทย
  • วุฒิบัตร CIA สมาคมตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา
  • วุฒิบัตร CPIA,QIA สมาคมตรวจสอบภายในประเทศไทย
  • CHARTERED DIRECTOR