ประวัติความเป็นมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ
 • 2551

  มิถุนายน 2551

  บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ภายใต้ชื่อบริษัท เหมราช คลีน วอเตอร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 645 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)


  กรกฏาคม 2551

  บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าสิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมกับบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 โครงการ คือ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (HCIE) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุต) (HEIE) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) และ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (HESIE)

  บริษัทฯได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เหมราช วอเตอร์ จำกัดซึ่งมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรีนในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุต) (HEIE)

 • 2554

  มีนาคม 2554

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 ภายใต้ชื่อบริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจไฟฟ้า โดยบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99


  มิถุนายน 2554

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญากับกลุ่มโกลว์เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม

 • 2555

  มีนาคม 2555

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญากับกลุ่มกัลฟ์เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) หนองละลอก ซึ่งตั้งอยู่ที่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง (HRIL) โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 122.5 เมกกะวัตต์

 • 2558

  กุมภาพันธ์ 2558

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญากับกลุ่มบี.กริม เพาเวอร์ เพื่อร่วมลงทุนโดยถือหุ้นร้อยละ 25.01 ในบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด ที่จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (HCIE) โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง135 เมกะวัตต์ (ข้อมูลอ้างอิงจาก EIA Report)


  มีนาคม 2558

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัดในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จำนวน 5 โครงการ โดยถือหุ้นร้อยละ 25.01 ใน GVTP GTS1 GTS2 GTS3 และ GTS4 โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 640 เมกะวัตต์

 • 2559

  มีนาคม 2559

  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ และสัญญาเช่าสิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้ำเสีย กับกลุ่มเหมราชฯในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯในโครงการปัจจุบันจำนวน 7 โครงการ ได้แก่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุต) (HEIE) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (HCIE) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี แห่งที่ 2 (HCIE 2) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (HESIE) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2 (HESIE 2) เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี (HSIL) และ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง (HRIL) โดยมีอายุสัญญา 50 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

  บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 645 ล้านบาทเป็น 1,645 ล้านบาทเพื่อจ่ายค่าตอบแทนการเช่าสิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ในโครงการปัจจุบันจำนวน 7 โครงการ


  พฤษภาคม 2559

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นทั้งหมดในบริษัท ดับบลิวเอชเอเอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทต่างๆที่ประกอบธุรกิจไฟฟ้า ได้แก่ บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด (ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จำกัด) และบริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด จากกลุ่มเหมราชฯ

  บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,645 ล้านบาทเป็น 3,200 ล้านบาท เพื่อรับโอนหุ้นทั้งหมดในบริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด


  มิถุนายน 2559

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นประมาณร้อยละ 74.99 ใน 11 บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์รูฟท็อป ประกอบด้วย WHA Gunkul 1-6, 8-10, 16, 17 จากกลุ่มดับบลิวเอชเอ


  กรกฎาคม 2559

  บริษัทฯ จัดตั้ง บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดเพื่อยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม

  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2559 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 5 บาท และอนุมัติให้บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,200 ล้านบาท เป็น 3,825 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 125 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาข้อตกลงห้ามค้าแข่ง (“ข้อตกลงห้ามค้าแข่ง”) กับกลุ่มเหมราชฯ เพื่อกำหนดข้อตกลงและกรอบความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อให้บริษัททั้งสอง ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกัน โดยมีการวางแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

  ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559บริษัทฯ ได้เข้าทำข้อตกลงกำหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจ (“ข้อตกลงกำหนดขอบเขตธุรกิจ”) กับกลุ่มดับบลิวเอชเอ เพื่อกำหนดข้อตกลงไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกันโดยครอบคลุมการประกอบธุรกิจหลักในประเทศไทย และประเทศในกลุ่ม CLMV


  สิงหาคม 2559

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เข้าร่วมทุนในบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ร้อยละ 33.33 โดย ESCE จะถือหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และ บริษัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เพื่อยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรม

  ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้มีการขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด ให้กับบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด


  กันยายน 2559

  บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด ได้ถูกปรับโครงสร้างให้ถือหุ้นโดยบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100


  ตุลาคม 2559

  บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ทั้งหมด 8.63 เมกะวัตต์ โดยบริษัทจะจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. จำนวน 6.9 เมกะวัตต์


  ธันวาคม 2559

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด ในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จำนวน 1 โครงการ โดยถือหุ้นร้อยละ 25.01 ใน กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 ซึ่งมีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 120 เมกะวัตต์

 • 2559

  มีนาคม 2559

  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ และสัญญาเช่าสิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้ำเสีย กับกลุ่มเหมราชฯในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯในโครงการปัจจุบันจำนวน 7 โครงการ ได้แก่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุต) (HEIE) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (HCIE) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี แห่งที่ 2 (HCIE 2) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (HESIE) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2 (HESIE 2) เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี (HSIL) และ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง (HRIL) โดยมีอายุสัญญา 50 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

  บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 645 ล้านบาทเป็น 1,645 ล้านบาทเพื่อจ่ายค่าตอบแทนการเช่าสิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ในโครงการปัจจุบันจำนวน7 โครงการ


  พฤษภาคม 2559

  บริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นทั้งหมดในบริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทต่างๆที่ประกอบธุรกิจไฟฟ้า ได้แก่ บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด (ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จำกัด) และบริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด จากกลุ่มเหมราชฯ

  บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,645 ล้านบาทเป็น 3,200 ล้านบาท เพื่อรับโอนหุ้นทั้งหมดในบริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด


  มิถุนายน 2559

  บริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นประมาณร้อยละ 74.99 ใน 11 บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์รูฟท็อป ประกอบด้วย WHA Gunkul 1-6, 8-10, 16, 17 จากกลุ่มดับบลิวเอชเอ


  กรกฎาคม 2559

  บริษัทฯ จัดตั้ง บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดเพื่อยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม

  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2559 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 5 บาท และอนุมัติให้บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,200 ล้านบาท เป็น 3,825 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 125 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาข้อตกลงห้ามค้าแข่ง (“ข้อตกลงห้ามค้าแข่ง”) กับกลุ่มเหมราชฯ เพื่อกำหนดข้อตกลงและกรอบความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อให้บริษัททั้งสอง ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกัน โดยมีการวางแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

  ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559บริษัทฯ ได้เข้าทำข้อตกลงกำหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจ (“ข้อตกลงกำหนดขอบเขตธุรกิจ”) กับกลุ่มดับบลิวเอชเอ เพื่อกำหนดข้อตกลงไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกันโดยครอบคลุมการประกอบธุรกิจหลักในประเทศไทย และประเทศในกลุ่ม CLMV


  สิงหาคม 2559

  บริษัทฯเข้าร่วมทุนในบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ร้อยละ 33.33โดยบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ESCE) จะถือหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดและ บริษัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เพื่อยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม

  ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้มีการขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด ให้กับบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด