ประวัติความเป็นมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ
 • 2551

  มิถุนายน 2551

  บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551ภายใต้ชื่อบริษัท เหมราช คลีน วอเตอร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 645 ล้านบาทเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมของ HRD


  กรกฏาคม 2551

  บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าสิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม กับ HRD และบริษัทย่อยของ HRD ในนิคมอุตสาหกรรมของ HRD จำนวน 4 โครงการ คือ HCIE, HEIE, ESIE, HESIE ซึ่งมีกำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 121,200ลบ.ม./วัน

  บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรีน ใน HEIE ซึ่งมีกำลังผลิตน้ำเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรีน43,200 ลบ.ม./วัน และระบบบริหารจัดการน้ำเสีย 30,000 ลบ.ม./วัน

 • 2554

  มีนาคม 2554

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 ภายใต้ชื่อบริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจไฟฟ้า โดยบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99


  มิถุนายน 2554

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญากับกลุ่มโกลว์ เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม

 • 2555

  มีนาคม 2555

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญากับกลุ่มกัลฟ์ เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล ซึ่งตั้งอยู่ที่ HRIL โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 122.5 เมกกะวัตต์

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรีนใน HEIE จาก 43,200 ลบ.ม./วัน เป็น 86,400 ลบ.ม./วัน


  พฤศจิกายน 2555

  บริษัทฯ ได้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมใน HESIE จาก 12,000 ลบ.ม./วัน เป็น 30,000 ลบ.ม./วัน

 • 2556

  เมษายน 2556

  บริษัทฯ ได้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมใน ESIE จาก 36,000 ลบ.ม./วัน เป็น 48,000 ลบ.ม./วัน

 • 2557

  สิงหาคม 2557

  บริษัทฯ ได้รับมอบหมายจาก HRD ให้ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมใน HCIE2 โดยมีกำลังการผลิต 6,000 ลบ.ม./วัน

 • 2558

  มกราคม 2558

  บริษัทฯ ได้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมใน HESIE จาก 30,000 ลบ.ม./วัน เป็น 54,000 ลบ.ม./วัน


  กุมภาพันธ์ 2558

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญากับกลุ่มบี.กริม เพาเวอร์ เพื่อร่วมลงทุนโดยถือหุ้นร้อยละ 25.01 ในบริษัท บี .กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด ที่จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ซึ่งตั้งอยู่ที่ HCIE โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา121 เมกะวัตต์


  มีนาคม 2558

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัดในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จำนวน 5 โครงการ โดยถือหุ้นร้อยละ 25.01 ใน GVTP GTS1 GTS2 GTS3 และ GTS4 โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม640 เมกะวัตต์

 • 2559

  มีนาคม 2559

  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ และสัญญาเช่าสิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้ำเสีย กับกลุ่มเหมราชฯ ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯในโครงการปัจจุบัน จำนวน 7 โครงการ ได้แก่HEIE HCIE HCIE2 HESIEHESIE2 HSIL และ HRIL โดยมีอายุสัญญา 50 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

  บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 645 ล้านบาทเป็น 1,645 ล้านบาทเพื่อจ่ายค่าตอบแทนการเช่าสิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ในโครงการปัจจุบันจำนวน7 โครงการ


  พฤษภาคม 2559

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นทั้งหมดในบริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทต่างๆที่ประกอบธุรกิจไฟฟ้า ได้แก่ บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด (ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จำกัด) และบริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด จากกลุ่มเหมราชฯ

  บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,645 ล้านบาทเป็น 3,200 ล้านบาท เพื่อรับโอนหุ้นทั้งหมดในบริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด


  มิถุนายน 2559

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นประมาณร้อยละ 74.99 ใน 11 บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์รูฟท็อป ประกอบด้วย WHA Gunkul 1-6, 8-10, 16, 17 จากกลุ่มดับบลิวเอชเอ


  กรกฎาคม 2559

  บริษัทฯ จัดตั้ง บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เพื่อยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม

  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2559 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 5 บาท และอนุมัติให้บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,200 ล้านบาท เป็น 3,825 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 125 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาข้อตกลงห้ามค้าแข่ง (“ข้อตกลงห้ามค้าแข่ง”) กับเหมราชฯ เพื่อกำหนดข้อตกลงและกรอบความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อให้บริษัททั้งสอง ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกัน โดยมีการวางแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าทำข้อตกลงกำหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจ (“ข้อตกลงกำหนดขอบเขตธุรกิจ”) กับดับบลิวเอชเอ เพื่อกำหนดข้อตกลงไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกันโดยครอบคลุมการประกอบธุรกิจหลักในประเทศไทย และประเทศในกลุ่ม CLMV


  สิงหาคม 2559

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดเข้าร่วมทุนในบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ร้อยละ 33.33 โดย ESCE จะถือหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดและ บริษัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เพื่อยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรม

  ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้มีการขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด ให้กับบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด


  กันยายน 2559

  บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด ได้ถูกปรับโครงสร้างให้ถือหุ้นโดยบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100


  ธันวาคม 2559

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัดในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จำนวน 1 โครงการ โดยถือหุ้นร้อยละ 25.01 ใน กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 120 เมกะวัตต์

 • 2560

  มีนาคม 2560

  บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในเครือ บมจ. โกลว์ พลังงาน SUEZ และบริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมขนาด 8.63 เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา 6.90 เมกะวัตต์


  เมษายน 2560

  บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกด้วยทุนจดทะเบียน 3,825,000,000 บาท


  กรกฎาคม 2560

  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้มีการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 5 บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 13 กรกฎาคม 2560


  สิงหาคม 2560

  บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดจากสถาบันทางการเงินเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ


  ตุลาคม 2560

  บริษัทฯ ได้รับสิทธิตามสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจระหว่าง บริษัทฯ และ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (“เหมราช”) ในการประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายและค้าปลีกก๊าชธรรมชาติ ในการรับสิทธิ โดยบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทซื้อหุ้นบริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จากเหมราช จำนวน 2,499,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที