วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)


เป็นผู้นำในเอเชีย ด้านธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน อย่างครบวงจร ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (Mission)

1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดับโลก ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

2. การขยายกลุ่มลูกค้าในธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน รวมถึงการขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น เพื่อเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กัมพูชา ลาว เมียนม่า เวียดนาม (CLMV)

3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและสุขภาวะของพนักงาน

4. การสร้างและสนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovative Culture) ในองค์กร

5. การสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย (Goal)

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจไว้ โดยการมุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสภาพแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีแผนที่การขยายกลุ่มลูกค้าในธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม(CLMV) รวมถึงการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เพื่อเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการให้ครบวงจรมากขึ้น