สินค้าและบริการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีกำลังการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ อยู่ที่ 2,528.50 เมกะวัตต์ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่ 537.0 เมกะวัตต์ ซึ่งประกอบไปด้วยการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์จากก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และ นํ้า

โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 3 โครงการ ทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนกับบริษัท บริษัท เก็คโค่-วันจำกัด บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จำกัด ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 1,525 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 286.03 เมกะวัตต์


โครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่เปิดทำการแล้ว ข้อมูล ณ ธันวาคม 2559
โครงการโรงไฟฟ้า สถานที่ตั้ง ประเภทโรงไฟฟ้า ประเภทผู้ผลิต สัดส่วนการลงทุน กำลังการผลิตตามสัญญา กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น COD
ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
เก็คโค่-วัน นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด พลังงานถ่านหิน IPP 35.00% ไฟฟ้า 660.00 MW 231.00 MW ไตรมาส 3 ปี 2555
โกลว์ ไอพีพี HCIE พลังความร้อนร่วมที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง IPP 5.00% ไฟฟ้า 713.00 MW 35.65 MW ม.ค.-46
ห้วยเหาะ พาวเวอร์ ประเทศ สปป. ลาว พลังงานน้ำ IPP 12.75% ไฟฟ้า 152.00 MW 19.38 MW ก.ย.-42
รวม 1,525.00 MW 286.03 MW  

การลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ารายเล็ก ประกอบไปด้วย บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด กลุ่ม บี.กริมเพาเวอร์ กลุ่มกันกุล และ กลุ่มกัลฟ์ โดยมีโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทฯเข้าลงทุนเปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 2 โครงการ

ซึ่งรวมกำลังการผลิตไฟฟ้าของโครงการธุรกิจผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กที่ได้การเข้าถือหุ้นแล้ว จะมีสัดสวนกำลังการผลิตรวมประมาณ 1,003.50 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 250.97 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็กที่เปิดทำการแล้ว ณ เดือน ธันวาคม 2559
โครงการโรงไฟฟ้า สถานที่ตั้ง ประเภทโรงไฟฟ้า ประเภทผู้ผลิต สัดส่วนการลงทุน กำลังการผลิตตามสัญญา กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น COD
กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล HRIL พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง SPP 25.01% ไฟฟ้า 122.50 MW 30.64 MW พ.ค.-56
ไอน้ำ 3.00 TPH 0.75 TPH
น้ำเย็น 3,200.00 RT 800.32 RT
บ่อวิน คลีน เอนเนอจี HCIE พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง SPP 25.01% ไฟฟ้า 121.00 MW 30.26 MW พ.ย.-59
กัลฟ์ วีทีพี ESIE พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง SPP 25.01% ไฟฟ้า 130.00 MW 32.51 MW พ.ค.-60
ไอน้ำ 20.00 TPH 5.00 TPH
กัลฟ์ ทีเอส 1 ESIE พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง SPP 25.01% ไฟฟ้า 130.00 MW 32.51 MW ก.ค.-60
ไอน้ำ 42.00 TPH 10.50 TPH
กัลฟ์ ทีเอส 2 ESIE พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง SPP 25.01% ไฟฟ้า 130.00 MW 32.51 MW ก.ย.-60
ไอน้ำ 36.00 TPH 9.00 TPH
กัลฟ์ ทีเอส 3 HESIE พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง SPP 25.01% ไฟฟ้า 125.00 MW 31.26 MW พ.ย.-60
ไอน 25.00 TPH 6.25 TPH
กัลฟ์ ทีเอส 4 HESIE อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง SPP 25.01% ไฟฟ้า 125.00 MW 31.26 MW ม.ค.-61
รวม 1,003.50 MW 250.97 MW