สาธารณูปโภค

บริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม และขยายความสามารถในการให้บริการจัดการนํ้าเสียแก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

การผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม

เป็นการให้บริการผลิตและจำหน่ายนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 354,776 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่

  1. น้ำเพื่อกระบวนการผลิต (Process Water) มีลักษณะเป็นนํ้าเพื่ออุตสาหกรรมซึ่งทำให้สะอาดโดยผ่านกระบวนการตกตะกอนและการกรอง กระบวนการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตทั่วไป กลุ่มลูกค้าสำหรับนํ้าประเภทนี้ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ และโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น
  2. น้ำเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรีน (Clarified Water)เป็นนํ้าที่ผ่านกระบวนการตกตะกอนการกรองและการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ (ในปริมาณและความเข้มข้นที่ตํ่ากว่านํ้าเพื่อกระบวนการผลิต) โดยปริมาณคลอรีนดังกล่าวจะแทบหมดไปเมื่อทำการจ่ายนํ้าClarified Waterไปสู่ลูกค้าโดยผลิตภัณฑ์นี้สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า เนื่องจากสารคลอรีนอาจเข้าไปกัดกร่อนเครื่องจักรของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้
  3. น้ำเพื่ออุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) เป็นน้ำเพื่ออุตสาหกรรมที่มีคุณลักษณะสูงกว่าน้ำอุตสาหกรรมปกติ โดยผลิตผ่านเทคโนโลยีเมมเบรนคุณภาพสูง ส่งจำหน่ายแก่ลูกค้าในกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นหลัก
  4. น้ำเพื่ออุตสาหกรรมปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) เป็นน้ำเพื่ออุตสาหกรรมที่มีความบริสุทธิ์สูงมาก โดยดึงแร่ธาตุต่างๆ ออกจากน้ำ ใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น โรงไฟฟ้า ปิโตรเคมี อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น โดยในปี 2562 ถือเป็นปีแรกที่บริษัทได้เปิดให้บริการน้ำประเภทนี้ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)