คณะกรรมการบริษัท

 • นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

  ประธานกรรมการ /
  ประธานกรรมการบริหาร /
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
   

  ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60/2561, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 210/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2555, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 20/2558, วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18/2557, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน

  กรรมการ /
  กรรมการบริหาร /
  กรรมการบริหารความเสี่ยง


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทอร์น บอสตัน สหรัฐอเมริกา
   

  ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 57/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล

  กรรมการ /
  กรรมการบริหาร /
  กรรมการบริษัทภิบาล


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสุขาภิบาล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   

  ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 2/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • IOD Luncheon briefing 1/2556 : Thailand Economic Outlook 2556
 • นายวิเศษ จูงวัฒนา

  กรรมการ /
  กรรมการบริหาร


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรี่ เมืองรอลล่า สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   

  ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 189/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • การพัฒนาและดำเนินธุรกิจปิโตรเลียม (Petroleum Development and Operations), เมืองสตาวังเกอร์นอร์เวย์
  • การบริหารกิจการพลังงานไฟฟ้า (Management of Electric Power Utilities), กรุงสต็อคโฮม สวีเดน
 • นายสุรเธียร จักรธรานนท์

  กรรมการ /
  กรรมการบริหารความเสี่ยง


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารจัดการเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยชินวัตร
   

  ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2555, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • นายเวทย์ นุชเจริญ

  กรรมการอิสระ /
  ประธานกรรมการตรวจสอบ /
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท พาณิชยศาสตมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์รุ่นที่ 3/2553, สถาบันวิทยาการการค้า
  • หลักสูตรโครงสร้างการสัมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 14/2559, สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
  • หลักสูตร Commercial Credit Skills Assessment, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายเอกชัย ติวุตานนท์

  กรรมการอิสระ /
  กรรมการตรวจสอบ /
  กรรมการบรรษัทภิบาล /
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LLM), มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย
   

  ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2016, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

  กรรมการอิสระ /
  กรรมการตรวจสอบ /
  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   

  ประวัติการฝึกอบรม

  • Certified Public Accountant (CPA), สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  • Certified Professional Internal Auditors (CPIA), สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
  • Qualified Internal Auditors (QIA), สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
  • Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors (IIA)
  • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 4/2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 10/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 10/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Role of the Nomination & Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1/2554, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 25/2554, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นที่ 2/2552, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2552, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 7/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 7/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 2/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Improve the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 5/2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2546, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2546, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย