คณะกรรมการบริษัท

 • นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

  ประธานกรรมการ /
  ประธานกรรมการบริหาร /
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   

  ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 6/2566
  • หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2564
  • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2563
  • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 210/2558
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2555
   

  ประวัติการอบรมอื่นๆ

  • หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB) รุ่นที่ 1/2564 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9/2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60/2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20/2558 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมาย การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  • Cyber Armor: Capital Market Board Awareness หัวข้อ Cybersecurity and Intelligence Threats Assessment สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • นายเวทย์ นุชเจริญ

  กรรมการอิสระ /
  ประธานกรรมการตรวจสอบ /
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท พาณิชยศาสตมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2558
  • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2556

  ประวัติการอบรมอื่นๆ

  • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ. มส.) รุ่นที่ 9/2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่ 18/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3/2553 สถาบันวิทยาการการค้า หอการค้าไทย
  • หลักสูตรโครงสร้างการสัมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 14/2549 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
  • หลักสูตร Commercial Credit Skills Assessment คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

  กรรมการอิสระ /
  กรรมการตรวจสอบ /
  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 7/2565
  • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 4/2560
  • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2558
  • หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 10/2557
  • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 10/2557
  • หลักสูตร Role of the Nomination & Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1/2554
  • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 25/2554
  • หลักสูตร DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นที่ 2/2552
  • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2552
  • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 7/2551
  • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 7/2551
  • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 2/2551
  • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2550
  • หลักสูตร Improve the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 5/2550
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2547
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2546
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2546

  ประวัติการอบรมอื่นๆ

  • Certified Public Accountant (CPA) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • Certified Professional Internal Auditors (CPIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
  • Qualified Internal Auditors (QIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
  • Certified Internal Auditor (CIA) The Institute of Internal Auditors (IIA)
 • นายเอกชัย ติวุตานนท์

  กรรมการอิสระ /
  กรรมการตรวจสอบ /
  กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
  กรรมการบริหารความเสี่ยง


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต Columbia University, New York, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย

  ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 9/2563
  • หลักสูตร Advance Audit Program (AACP) รุ่นที่ 32/2562
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2559
 • นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

  กรรมการอิสระ /
  กรรมการบริหารความเสี่ยง /
  กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 140/2554

  ประวัติการอบรมอื่นๆ

  • หลักสูตร Energy Literacy ปี 2557, วิทยาลัยพลังงาน
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51/2551, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA ปี 2544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Main Operation & Maintenance Training ปี 2529, CDC ประเทศเยอรมนี
 • ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ

  กรรมการอิสระ /
  กรรมการตรวจสอบ


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาเอก Ph.D. (Finance) Schulich School of Business, York University, Canada
  • ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
   

  ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2554
   

  ประวัติการอบรมอื่นๆ

  • Chartered Financial Analysts (CFA)
  • Financial Risk Managers (FRM)
  • Certified Financial Planners (CFP)
  • NIDA-Wharton Executive Leadership Program
  • Design Thinking Workshop, Stanford University
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 26 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล

  กรรมการ


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Hot Issue for Directors: Climate Governance รุ่นที่ 2/2566
  • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 2/2557
  • หลักสูตร IOD Luncheon briefing 1/2556: Thailand Economic Outlook 2556
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2546
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2546
 • นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ

  กรรมการ / กรรมการบริหาร


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
  • ปริญญาโท (Science in Engineering), Mechanical Engineering, University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท (Science in Engineering), Industrial & Operations Research, University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 7/2565
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 195/2565
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 176/2556

  ประวัติการอบรมอื่นๆ

  • หลักสูตร วพน.รุ่นที่ 18/2566, สถาบันวิทยาการพลังงาน
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 26/2561
  • Leadership Development Program Level III, PLLI, PTT
  • Columbia Senior Executive Program (CSEP), Columbia University
  • PIT Leadership Development Program by Center for Creative Leadership (CCL), Singapore
  • Executive Program on Rule of Law and Development สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย

  กรรมการ / กรรมการบริหาร


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี Oregon State University, Corvallis, Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 3/2565

  ประวัติการอบรมอื่นๆ

  • หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) “Enhancing the Competitiveness of Thai Companies” รุ่นที่ 2/2557 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ร่วมกับ International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
  • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
  • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
  • หลักสูตร General Management Program at CEDEP European Centre for Executive Development, INSEAD Fontainebleau, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์

  กรรมการ


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน New York University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Claremont Graduate University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 175/2557

  ประวัติการอบรมอื่นๆ

  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 31/2564