คณะกรรมการบริษัท

 • นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

  ประธานกรรมการ /
  ประธานกรรมการบริหาร /
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ปริญญาศิลปศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
   

  ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9/2560, สถาบันวิทยาการพลังงาน
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60/2560, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 210/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 20/2558, วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18/2557, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2555, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน

  กรรมการ /
  กรรมการบริหาร /
  กรรมการบริหารความเสี่ยง


  คุณวุฒิการศึกษา

  • Master of Business Administration, Northeastern University, Boston, U.S.A.
   

  ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 57/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล

  กรรมการ /
  กรรมการบริหาร /
  กรรมการบริษัทภิบาล


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสุขาภิบาล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   

  ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 2/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • IOD Luncheon briefing 1/2556: Thailand Economic Outlook 2556
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ดร. นิพนธ์ บุญเดชานันทน์

  กรรมการ /
  กรรมการบริหาร


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ (Industrial Business Administration), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • Master of Mechanical Engineering, Drexel University, Philadelphia, PA, U.S.A.
  • Master of Engineering Management, Drexel University, Philadelphia, PA, U.S.A.
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   

  ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (TIIP 2) ประจำปี 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 13/2554, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 09/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 120/2552, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Doctoral Research for Manufacturing Industry Workshop, University of Cambridge (Institute for Manufacturing – IfM)
  • Leadership Development Program, University of California Berkeley (Berkley Executive Coaching Institute)
  • Strategy and Innovation for Businesses in Asia, Massachusetts Institutes of Technology (Sloan School of Management), มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Integrated Water Management for High Level Managers, สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
 • นายสุรเธียร จักรธรานนท์

  กรรมการ /
  กรรมการบริหารความเสี่ยง


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารจัดการเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยชินวัตร
   

  ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • นายเวทย์ นุชเจริญ

  กรรมการอิสระ /
  ประธานกรรมการตรวจสอบ /
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท พาณิชยศาสตมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตรโครงสร้างการสัมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 14/2559, สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3/2553, สถาบันวิทยาการการค้า
  • หลักสูตร Commercial Credit Skills Assessment, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายเอกชัย ติวุตานนท์

  กรรมการอิสระ /
  กรรมการตรวจสอบ /
  กรรมการบรรษัทภิบาล /
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


  คุณวุฒิการศึกษา

  • Master of Laws, Columbia University, New York, U.S.A.
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย
   

  ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Advance Audit Program (AACP) รุ่นที่ 32/2562, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

  กรรมการอิสระ /
  กรรมการตรวจสอบ /
  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล


  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   

  ประวัติการฝึกอบรม

  • Certified Public Accountant (CPA), สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • Certified Professional Internal Auditors (CPIA), สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
  • Qualified Internal Auditors (QIA), สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
  • Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors (IIA)
  • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 4/2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 10/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 10/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Role of the Nomination & Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1/2554, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 25/2554, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นที่ 2/2552, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2552, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 7/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 7/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 2/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Improve the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 5/2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย