โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนอยู่ที่ 95 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 88 เมกะวัตต์

การผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม

การผลิตพลังงานทางเลือกในประเทศไทย

Waste-to-energy คืออะไร มีกระบวนการทำงานอย่างไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร

waste to energy

บริษัท WHAUP สนับสนุน Waste-to-energy หรือการผลิตพลังงานทางเลือกโดยการเปลี่ยนขยะอุตสาหกรรมให้เป็นแหล่งพลังงาน เมื่อขยะอุตสาหกรรม ผ่านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือความร้อนจะกลายเป็นแหล่งเชื้อเพลิงได้

ก๊าซชีวภาพ คือก๊าซที่เกิดขึ้นเมื่อสารอินทรีย์เน่าเปื่อยผุพังในกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ ซึ่งถือเป็นแหล่งพลังงานแหล่งใหม่ ก๊าซชีวภาพจะย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ต่างๆ เช่น ใบและเส้นใยต้นปาล์มน้ำมัน ชานอ้อยและใบอ้อย ฟางข้าว ต้นข้าวโพด มันสำปะหลัง และขี้เลื่อย นอกจากนี้ขยะมูลฝอยจากชุมชนก็ยังเป็นแหล่งพลังงานได้หากนำไปเผาเพื่อให้พลังงานความร้อนหรือกระแสไฟฟ้า เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน เนื่องจากนำกลับมาใช้อีกครั้งได้

กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ

waste to energy

การผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมเป็นวิธีการเชิงรุกและแสดงถึงความรับผิดชอบ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยกว้าง

สำหรับภาคธุรกิจ Waste-to-energy ถือเป็นใช้ทรัพยากรทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่ขยะจากการดำเนินการในแต่ละวันก็ยังนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ อีกทั้งยังมีผลตอบแทนต่อต้นทุนสูงกว่าเนื่องจากขยะอุตสาหกรรมจะกลายเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่า และนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ส่วนชุมชนก็ได้รับประโยชน์จากการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมเช่นกัน เมื่อทิ้งและจัดเก็บขยะอุตสาหกรรมอย่างมีระบบ ไม่ปล่อยทิ้งไว้ในพื้นที่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

นโยบายประเทศไทยด้าน Waste-to-energy

การผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่ดีในการพัฒนาในประเทศไทย ทั้งนี้กระทรวงพลังงานเชื่อว่าพลังงานหมุนเวียน รวมถึงพลังงานจากชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะมูลฝอยจากชุมชนจะทำให้ประเทศมีแหล่งพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579
ร้อยละ 30
ของการใช้พลังงาน

พลังงานหมุนเวียนเป็นนโยบายสำคัญอันดับต้นๆ ด้านพลังงานของประเทศไทย แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 ตั้งเป้าหมายให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2579

นโยบาย Waste-to-energy เป็นส่วนหนึ่งของ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของไทย พ.ศ. 2558-2579 ซึ่งมีหลักสำคัญสามด้านดังต่อไปนี้

ด้านความมั่นคงของพลังงาน ต้องผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่กำลังเพิ่มขึ้น และใช้เชื้อเพลิงหลากหลาย

ด้านเศรษฐกิจ คำนึงถึงต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมและการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

โครงการชลบุรี คลีน เอเนอร์ยี

โครงการชลบุรี คลีน เอเนอร์ยี (Chonburi Clean Energy- CCE) คือโรงงานไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมซึ่งใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้โดยตรง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) ในจังหวัดชลบุรี โรงงานนี้เป็นการลงทุนร่วมระหว่าง บริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และ บริษัทสุเอซ (SUEZ) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2560 และจะเริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2562

โครงการชลบุรี คลีน เอเนอร์ยี จะเป็นโรงงานไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกำลังการผลิตขนาด 8.63 เมกะวัตต์ตามข้อตกลงการซื้อขายพลังงาน (power purchase agreement- PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่าการลงทุนในโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาท หรือประมาณ 57 ล้านเหรียญสหรัฐ

บริษัท เจเอฟอี เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่นจากประเทศญี่ปุ่นได้นำเทคโนโลยีมาตรฐานขั้นสูงในการกำกัดขยะด้วยวิธีการเผาขยะมาใช้ในขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า จึงปลอดภัยและยังเป็นวิธีการที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม