สาธารณูปโภค

บริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม และขยายความสามารถในการให้บริการจัดการนํ้าเสียแก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

การจัดหาและจำหน่ายน้ำดิบ

เป็นการให้บริการจัดหาและจำหน่ายนํ้าดิบให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 11 แห่ง ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทจะจัดหานํ้าดิบเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้นํ้าของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม กลุ่มลูกค้าหลักที่ใช้บริการจัดหาและจำหน่ายนํ้าดิบในปัจ จุบันมีความต้องการนํ้าดิบอยู่ที่ 45,800 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ประกอบไปด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก กลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) เป็นต้น