สาธารณูปโภค

บริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม และขยายความสามารถในการให้บริการจัดการนํ้าเสียแก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

โซลูชั่นด้านสาธารณูปโภคและน้ำ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค โดยให้บริการแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของนิคมอุตสาหกรรม โดยมีลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการดังต่อไปนี้

 • การจัดหาและจำหน่ายนํ้าดิบ
 • การผลิตและจำหน่ายนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม
 • การบริหารจัดการนํ้าเสีย (Wastewater Treatment)

บริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตนํ้าอุตสาหกรรมและการบำบัดนํ้าเสียเพื่อรองการเติบโตของผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ บริษัทมีแผนที่จะขยายกำลังการให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจรไปพร้อมกับการขยายพื้นของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ อีกด้วย

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค โดยให้บริการจัดหาและจำหน่ายนํ้าดิบ ผลิตและจำหน่ายนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการนํ้าเสีย แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ทั้ง 8 แห่ง ที่พัฒนาโดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ชลบุรี ระยอง และ สระบุรี อันประกอบไปด้วย

 
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
 • นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2
 • เขตประกอบการดับบลิวเอชเอ ระยอง
 • เขตประกอบการดับบลิวเอชเอ สระบุรี

ด้วยพื้นที่ในการให้บริการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประสบการณ์และความชำนาญในการบริหารจัดการระบบนํ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดหา ขนส่ง ผลิต บริหารจัดการ และจัดจำหน่าย ปริมาณการบริหารจัดการและการจำหน่ายนํ้าดิบและนํ้าเพื่ออุตสาหกรรมของบริษัท จึงเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็น 66 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และปริมาณการบริหารจัดการนํ้าเสียเพิ่มขึ้นเป็น 34 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

บริษัทฯ มีแผนจะขยายพื้นที่ในการให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจรไปยังโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของกลุ่มดับบลิวเอชเอ นอกเนื่องจาก การดำเนินงานในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ทั้ง 8 แห่ง ยังมีการขยายการลงทุนในการเปิดนิคมอุตสาหกรรม อีก 4 แห่ง ภายในสองถึงสามปีข้างหน้านี้อีกด้วย

Why WHAUP Utilities Solutions?

High Quality at Lower Price

Concentrate on Core Business

Environmental Impact Mitigation

Secure for Future Resources

Water and Wastewater Treatment Solutions

Total capacity of industrial water

over 285,000
cubic meters per day

Total capacity of reverse osmosis and demineralized water of

15,000
cubic meters per day

Total capacity of wastewater treatment

over 15,000
cubic meters per day

Environment award-winning utility business with solid historical growth and reliability

Industrial Water

At a capacity of 285,000 m3 per day, water supply at WHA Industrial Estates is provided through WHAUP.

Process Water

 • Industrial water that has undergone the processes of sedimentation, filtration and chlorination for disinfection
 • Final product used in production process in general industrial plants
 • Core customers include automotive, electronics, food and consumer industries

Clarified Water

 • Produced via similar processes, as for the process water, but with minimum chlorine residual
 • Serves customer demand in heavy industries such as petrochemical industrial plants and power plants

Reverse Osmosis (RO) and Demineralization Water

 • Produced by membranes and ion-exchange media
 • Suitable for manufacturers that require very purified water for their production processes
 

Wastewater Treatment

On Premises Pre-treatment and Wastewater Reclamation

WHAUP provides the solution to clients by offering wastewater pre-treatment service or wastewater reclamation on customer premises. Service types range from build-operate-transfer (BOT), operation and maintenance (O&M), and engineer-procure-construct (EPC) to match each customers’ needs.

On Premises Pre-treatment and Wastewater Reclamation

 • Total wastewater treatment capacity combined is approximately 150,000 m3 per day. WHAUP provides wastewater treatment services to customers in WHA Industrial Estates. We ensure that used water is collected and treated in accordance with applicable standards imposed by the Ministry of Industry before being discharged into the central wastewater treatment in each industrial estate. Treated wastewater can then be discharged into natural sources of or recycled or recycled into the production process.
 • Central wastewater treatment system under WHAUP’s operation include activated sludge, aerated lagoons, constructed wetlands, hybrid rotating biological contactor (RBC) and inorganics wastewater treatment system.