การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการดูแลกิจการที่ดี การสร้างและสนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovative Culture) ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม