ข้อมูลบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 โดยมี บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“WHAID”) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 68.86 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) เพื่อประกอบธุรกิจหลักใน (1) ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยการจัดหาและจำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสีย ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม และ (2) ธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวจากกลุ่ม WHAID ในการประกอบธุรกิจน้ำ ซึ่งหมายถึงธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหา ขนส่ง ผลิต หรือจำหน่ายน้ำดิบ น้ำเพื่อกระบวนการผลิต และธุรกิจบริหารจัดการน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 50 ปีนับจากวันที่ 30 มีนาคม 2559 และบริษัทยังได้รับสิทธิในการเข้าลงทุนก่อน (First Right to Invest) ในธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติและธุรกิจ Waste to Energy ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ในประเทศไทย (ตามสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ) นอกจากนี้ กลุ่ม WHAID และกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“WHA”) ได้มีข้อตกลงจะไม่ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท สำหรับธุรกิจน้ำ และธุรกิจพลังงานในประเทศไทย และในประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม (CLMV) โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา (ตามข้อตกลงห้ามค้าแข่งและข้อตกลงกำหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจ)

สำหรับธุรกิจสาธารณูปโภคนั้น ปัจจุบันบริษัทและบริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภครายใหญ่แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยด้วยกำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมรวมทุกนิคมอุตสาหกรรมสูงสุด 294,576 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีความสามารถในการบริหารจัดการน้ำเสียรวมทุกนิคมอุตสาหกรรมสูงสุด 120,456 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการจำหน่ายน้ำดิบและน้ำเพื่ออุตสาหกรรมเฉลี่ยรวมทุกนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 71.6 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 199,084 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยในจำนวนดังกล่าวได้รวมปริมาณการจำหน่ายน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ซึ่งได้เริ่มจัดจำหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา และปริมาณการบริหารจัดการน้ำเสียและรับจ้างบำบัดน้ำเสียเฉลี่ยรวมทุกนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 35.4 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 98,381 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการให้บริการสาธารณูปโภคประเภทอื่นๆ แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการลงทุนธุรกิจสาธารณูปโภคในต่างประเทศอีกด้วย โดยในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีให้บริการสาธารณูปโภคประเภทอื่นๆ รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศ เป็นจำนวนทั้งหมด 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็น 12,269 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อนึ่ง บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004

สำหรับธุรกิจพลังงานนั้น ปัจจุบันบริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ กับผู้ประกอบการที่มีความรู้ความชำนาญต่างๆ ทั้งที่เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ (Conventional Fuel) และพลังงานทางเลือก (Renewable Energy) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมประมาณ 559 เมกะวัตต์ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างรวมประมาณ 24.4 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Natural Gas Distribution) ที่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรธุรกิจ โดยถือหุ้นร้อยละ 35 ได้แก่ โครงการดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 ที่นิคมอุตสาหกรรม WHA ESIE 2 ซึ่งได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน ธันวาคม 2561 และโครงการดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 ที่นิคมอุตสาหกรรม WHA ESIE 4 ซึ่งได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา