ข้อมูลบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และพลังงานอย่างครบวงจร โดยเข้าร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักดังนี้

  • ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยจำหน่ายนํ้าดิบ ผลิตและจำหน่ายนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการนํ้าเสีย ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆ
  • ธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท เหมราช คลีน วอเตอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 645 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่ง และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 2 แห่งในประเทศไทย และบริษัทฯ ยังได้รับสิทธิในการเข้าลงทุนก่อน (First Right to Invest) ในธุรกิจท่อส่งก๊าซและธุรกิจกำจัดขยะในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เหมราชเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ก่อตั้งในปี 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่างๆ ซึ่งในระยะเวลา 5 ปี หลังจากการก่อตั้ง บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศกับผู้ประกอบการที่มีความรู้ความชำนาญต่างๆ ทั้งที่เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ (Conventional Fuel) และพลังงานทดแทน (Alternative Fuel) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมประมาณ 478.36 เมกะวัตต์ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างรวมประมาณ 64.47 เมกะวัตต์