ข้อมูลบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 โดยมี บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“WHAID”) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 70.45 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) เพื่อประกอบธุรกิจหลักใน (1) ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยการจัดหาและจำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสีย ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม และ (2) ธุรกิจพลังงาน โดยทั้งดำเนินการเองและลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวจากกลุ่ม WHAID ในการประกอบธุรกิจน้ำ ซึ่งหมายถึงธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหา ขนส่ง ผลิต หรือจำหน่ายน้ำดิบ น้ำเพื่อกระบวนการผลิต และธุรกิจบริหารจัดการน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 50 ปีนับจากวันที่ 30 มีนาคม 2559 ซึ่งมีจำนวนนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 11 แห่ง แบ่งเป็นในประเทศจำนวน 10 แห่ง และประเทศเวียดนามจำนวน 1 แห่ง และบริษัทยังได้รับสิทธิในการเข้าลงทุนก่อน (First Right to Invest) ในธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติและธุรกิจ Waste to Energy ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ในประเทศไทย (ตามสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ) นอกจากนี้ กลุ่ม WHAID และกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“WHA”) ได้มีข้อตกลงจะไม่ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท สำหรับธุรกิจน้ำ และธุรกิจพลังงานในประเทศไทย และในประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม (CLMV) โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา (ตามข้อตกลงห้ามค้าแข่งและข้อตกลงกำหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจ)

สำหรับธุรกิจสาธารณูปโภคนั้น ปัจจุบันบริษัทและบริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภครายใหญ่แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยด้วยกำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมรวมทุกนิคมอุตสาหกรรมสูงสุด 366,776 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีความสามารถในการบริหารจัดการน้ำเสียรวมทุกนิคมอุตสาหกรรมสูงสุด 132,456 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการจำหน่ายน้ำดิบและน้ำเพื่ออุตสาหกรรมเฉลี่ยรวมทุกนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 76.3 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 209,137 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยในจำนวนดังกล่าวได้รวมปริมาณการจำหน่ายน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) ซึ่งได้เริ่มจัดจำหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 และเดือนมิถุนายน 2563 ตามลำดับ และปริมาณการบริหารจัดการน้ำเสียและรับจ้างบำบัดน้ำเสียเฉลี่ยรวมทุกนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 36.1 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 98,988 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการให้บริการสาธารณูปโภคประเภทอื่นๆ แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการลงทุนธุรกิจสาธารณูปโภคในต่างประเทศอีกด้วย โดยในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีให้บริการสาธารณูปโภคและลงทุนในต่างประเทศ บริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นกิจการน้ำประปาในประเทศเวียดนามจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เก๋อ หล่อ วอเตอร์ ซัพพลาย (Cua Lo Water Supply) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเมืองเหงะ อาน และ บริษัท ดวง ริเวอร์ เซอร์เฟส วอเตอร์แพลนท์ (SDWTP) หนึ่งในผู้ให้บริการน้ำประปาชั้นนำของเมืองฮานอย ตามสัดส่วนการถือหุ้น 47% และ 34% ตามลำดับ ทั้งสองโครงการมีกำลังการผลิตน้ำจำนวนรวม 23,000 และ 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตามลำดับ โดยในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีปริมาณการจำหน่ายน้ำประปาของทุกโครงการในประเทศเวียดนามเท่ากับ 22.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือคิดเป็นจำนวน 61,671 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อนึ่ง บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

สำหรับธุรกิจพลังงานนั้น ปัจจุบันบริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ กับผู้ประกอบการที่มีความรู้ความชำนาญต่างๆ ทั้งที่เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ (Conventional Fuel) และพลังงานทดแทน (Renewable Energy) และดำเนินการเองในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมประมาณ 607 เมกะวัตต์ ซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสดงอาทิตย์ที่บริษัทดำเนินการเองจำนวน 55 เมกะวัตต์ และมีโครงการดังกล่าวที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกประมาณ 35 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Natural Gas Distribution) ที่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรธุรกิจ โดยถือหุ้นร้อยละ 35 ได้แก่ โครงการดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 ที่นิคมอุตสาหกรรม WHA ESIE 2 และโครงการดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 ที่นิคมอุตสาหกรรม WHA ESIE 4 ซึ่งได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561 และ 2562 ตามลำดับ