โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์

 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 3 โครงการ ทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนกับบริษัท บริษัท เก็คโค่-วันจำกัด บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จำกัด ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 1,525 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 286 เมกะวัตต์


โครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่เปิดทำการแล้ว
โครงการโรงไฟฟ้า สถานที่ตั้ง ประเภทโรงไฟฟ้า ประเภทผู้ผลิต สัดส่วนการลงทุน กำลังการผลิตติดตั้ง กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น COD
ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
เก็คโค่-วัน นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด พลังงานถ่านหิน IPP 35.00% ไฟฟ้า 660.00 MW 231.00 MW ไตรมาส 3
ปี 2555
โกลว์ ไอพีพี WHA CIE 1 พลังความร้อนร่วมที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง IPP 5.00% ไฟฟ้า 713.00 MW 36 MW ม.ค.-46
ห้วยเหาะ พาวเวอร์ ประเทศ สปป. ลาว พลังงานน้ำ IPP 12.75% ไฟฟ้า 152.00 MW 19 MW ก.ย.-42
รวม 1,525.00 MW 286 MW  

การลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ารายเล็ก ประกอบไปด้วย บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด กลุ่ม บี.กริมเพาเวอร์ กลุ่มกันกุล และ กลุ่มกัลฟ์ โดยมีโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทฯเข้าลงทุนเปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 8 โครงการ

ซึ่งรวมกำลังการผลิตไฟฟ้าของโครงการธุรกิจผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กที่ได้การเข้าถือหุ้นแล้ว จะมีสัดสวนกำลังการผลิตรวมประมาณ 1,045 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 262 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็กที่เปิดทำการแล้ว
โครงการโรงไฟฟ้า สถานที่ตั้ง ประเภทโรงไฟฟ้า ประเภทผู้ผลิต สัดส่วนการลงทุน กำลังการผลิตติดตั้ง กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น COD
ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทเข้าร่วมลงทุนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทุนกับกลุ่มกัลฟ์
กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล WHA RIL พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง SPP 25.01% ไฟฟ้า 123 MW
ไอนํ้า 8 TPH
นํ้าเย็น 4,600 RT
31 MW
2 TPH
1,150 RT
พ.ค. 2556
โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทุนกับกลุ่ม บี.กริม เพาเวอร์
บี .กริม เพาเวอร์
(ดับบลิวเอชเอ) 1
WHA CIE 1 พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง SPP 25.01% ไฟฟ้า 130 MW 33 MW พ.ย. 2559
โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทุนกับบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จํากัด
กัลฟ์ วีทีพี ESIE พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง SPP 25.01% ไฟฟ้า 137 MW
ไอนํ้า 20 TPH
34 MW
5 TPH
พ.ค. 2560
กัลฟ์ ทีเอส 1 ESIE พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง SPP 25.01% ไฟฟ้า 134 MW
ไอนํ้า 30 TPH
34 MW
8 TPH
มิ.ย. 2560
กัลฟ์ ทีเอส 2 ESIE พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง SPP 25.01% ไฟฟ้า 134 MW
ไอนํ้า 30 TPH
34 MW
8 TPH
ก.ย. 2560
กัลฟ์ ทีเอส 3 WHA ESIE 1 พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง SPP 25.01% ไฟฟ้า 130 MW
ไอนํ้า 25 TPH
32 MW
6 TPH
พ.ย. 2560
กัลฟ์ ทีเอส 4 WHA ESIE 1 พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง SPP 25.01% ไฟฟ้า 130 MW
ไอนํ้า 25 TPH
32 MW
6 TPH
ม.ค. 2561
กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 WHA RIL พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง SPP 25.01% ไฟฟ้า 127 MW
ไอนํ้า 10 TPH
32 MW
3 TPH
ม.ค. 2562
รวม ไฟฟ้า 1,045 MW
ไอนํ้า 148 TPH
นํ้าเย็น 4,600 RT
262 MW
38 TPH
1,150 RT