WHAUP ผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและพลังงาน

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและพลังงานชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งให้บริการอย่างครบวงจร เช่น การผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โซลาร์รูฟท็อป เอเนอร์ยี การผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม และ อื่นๆ

The Ultimate Solution for Sustainable Growth

พลังงาน

ผลงานของ WHA Solar

 
160
MV
กำลังการติดตั้ง
 
90
+
โครงการ
 
1150
MB/ปี
ผลประหยัดค่าไฟฟ้าต่อปี

สาธารณูปโภค

ลูกค้าของเรา

ด้านความยั่งยืนที่ WHAUP

ในปี 2564 WHAUP ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและเป้าหมายระยะยาวขององค์กรของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอให้บรรลุถึงเป้าหมายทางธุรกิจภายใต้พันธสัญญาในการเป็น “The Ultimate Solution for Sustainable Growth”

ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ดังกล่าว กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้จัดทำกรอบการพัฒนาโดยได้ยึดหลักในด้านธรรมาภิบาลที่ดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่พลังสำคัญในการเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเพื่อพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งนี้เป้าหมายในเรื่องความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาวมีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SGDs) ที่มีความสำคัญต่อกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสจากแนวโน้มสถานการณ์ต่างๆ ของโลก และประเด็นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตมาพิจารณาร่วมกันเพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางการพัฒนามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์