การรณรงค์ของเรา

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสงบสุขเป็นอันดับแรก ในแง่มุมดังกล่าวบริษัทฯ จึงให้ความ สำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งเน้นการปฏิบัติอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถนำมาใช้กับลักษณะการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางธุรกิจได้ เช่น การจัดการเชิงรุก และตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวด

ปี :

โครงการจัดการมลพิษทางอากาศ

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการต่างๆ เพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ซึ่งรวมถึงการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็น นวัตกรรมเพื่อนําไปใช้กับธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น การซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer (P2P) สําหรับใช้งานในกลุ่มลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Microgrid)

ความร่วมมือภายใต้โครงการจัดการของเสีย: การผลิตตะกร้าสานและกระเป๋าแล็ปท็อป

WHAUP ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม WHA ร่วมกับ PTT Global Chemical (GC) รวบรวมขวด PET ที่ใช้แล้วจากโรงเรียน ในโครงการธนาคารทิ้ง-ไซเคิล (ThinkCycle Bank Project) และนําผักตบชวาจากระบบบําบัดน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรม ESIE WHA ESIE1 และ WHA ESIE2 มาแปรรูปเป็นเส้นใย เพื่อผลิตเป็นผืนผ้าก่อนสานเป็นกระเช้าและกระเป๋าแล็ปท็อป

กิจกรรมรักษ์โลก (GREEN EFFORTS)

การให้ความรู้และการส่งเสริมคนรุ่นหลังให้ตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือความพยายามของกลุ่ม WHA ในการสนับสนุนอนาคตที่ยั่งยืน

ลดการพึ่งพาพลาสติก

แม้ว่าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจะให้ความสะดวกสบายในการใช้งาน แต่หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม วัสดุเหล่านี้จะกลายเป็นภัยคุกคามที่มนุษย์ก่อขึ้นต่อระบบนิเวศ ซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงที่ไม่อาจแก้ไขได้ทั่วโลก ทั้งในแง่ของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทาง ชีวภาพ

โครงการ SORT N' SAVE

โครงการ Sort N' Save มีที่มาจากหนึ่งในโครงการ WHA Innovation Leader ที่ริเริ่มในปี 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรของกลุ่มบริษัท รวมถึงผลักดันให้เกิดคิดค้นนวัตกรรมทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

การผลิตพลังงานทางเลือกจากขยะ

แนวคิดทั่วไปของการผลิตพลังงานทางเลือกจากขยะคือการใช้ประโยชน์จากของเหลือทุกประเภทมาแปรรูปเป็นทรัพยากรพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการนําขยะมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นการยกระดับการแก้ปัญหาขยะ

บริการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร: แผงโซลาร์บนหลังคา แผงโซลาร์บนหลังคาลานจอดรถ และโซลาร์ฟาร์มลอยน้ํา

บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบ Solar PV ECO system ให้กับบริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนําของโลก ระบบแผงโซลาร์นี้ประกอบด้วยการติดตั้งอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ 3 ประเภท ซึ่งมีกําลังการผลิตติดตั้งรวม 4.2 เมกะวัตต์ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (WHA ESIE 4)

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการติดตั้งแผงโซลาร์ภายในพื้นที่ดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน

การบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชน

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินในการก่อสร้างระบบบําบัดน้ำเสียให้กับชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหนองคล้า และแบ่งปันความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย สร้างพื้นที่ชุ่มน้ำ