การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม

บริการครบวงจรเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมในประเทศไทย

บริษัท WHAUP ให้บริการบำบัดน้ำเสียแก่ผู้ผลิตที่มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอทั่วประเทศ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทWHAUP จะบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนจะระบายลงสู่บ่อบำบัดกลางของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอแต่ละแห่ง

น้ำที่บำบัดแล้วสามารถปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือนำกลับไปใช้ซ้ำในกระบวนการผลิตได้ ซึ่งปริมาณน้ำเสียจากทุกโรงงานที่ดับบลิวเอชเอบำบัด รวมทั้งหมดเป็นปริมาณกว่า 99,419 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท WHAUP ปฏิบัติตามนโยบายการบำบัดน้ำเสียในประเทศไทย

น้ำคือทรัพยากรที่สำคัญต่อทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ อันเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจไทย รัฐบาลไทยได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการและการบำบัดน้ำเสียให้แก่ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่

กระทรวงอุตสาหกรรม

มีหน้าที่ควบคุมการจัดการและการบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กระทรวงมหาดไทย

รวมถึงหน่วยงานระดับท้องถิ่น เช่น เทศบาลตำบล และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด รับผิดชอบการจัดการน้ำเสียภายในชุมชน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย ได้แก่

  • องค์การจัดการน้ำเสีย มีหน้าที่บริหารนโยบายการจัดการน้ำเสียในชุมชน และให้คำแนะนำทางเทคนิคแก่หน่วยงานระดับท้องถิ่น
  • กรมควบคุมมลพิษ รับผิดชอบการควบคุมคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ
กระทรวงสาธารณสุข

ดูแลกระบวนการจัดเก็บ ขนส่ง และการบำบัดสิ่งปฏิกูลจากร่างกายมนุษย์

น้ำเสียจากชุมชนและโรงงานต้องได้รับการบำบัดตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายไทย โดยบริษัท WHAUPดำเนินทุกนโยบายและขั้นตอน โดยยึดตามหลักกฎหมายไทยปัจจุบัน


บริการบำบัดน้ำเสียของบริษัท WHAUP

บริษัท WHAUP มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการบำบัดน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor- ECC) หน้าที่ของบริษัท WHAUP คือให้บริการบำบัดน้ำเสียแก่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

บริษัท WHAUP ใช้เทคโนโลยีหลากหลายประเภทเพื่อการบำบัดน้ำเสียที่ระบายจากโรงงานของลูกค้ากว่า 34 ล้านลูกบาศก์เมตร ในแต่ละปี เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียของบริษัท WHAUP ได้แก่

น้ำเสียจะถูกส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียและผ่านกระบวนการจนกระทั่งได้มาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนดก่อนจะระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือนำกลับไปใช้อีกครั้ง นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมชองดับบลิวเอชเอแต่ละแห่งใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียต่างๆ กันไป เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9


เปลี่ยนน้ำเสียจากอุตสาหกรรมให้เป็นน้ำสะอาด

ใน พ.ศ. 2560 บริษัท WHAUP เริ่มโครงการนำน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่โครงการแรกในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกของประเทศไทย

จนถึงปัจจุบัน ระบบของดับบลิวเอชเอมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียรวมกันถึง กว่า 30,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และใช้เทคโนโลยีเมมเบรนในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โครงการดังกล่าวนี้เมื่อเดินระบบเต็มกำลังการผลิตจะช่วยประหยัดทรัพยากรน้ำกว่า 11 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และลดการระบายน้ำเสียถึงประมาณ 11 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียถึง
30,200
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
เทคโนโลยีเมมเบรนช่วยประหยัดทรัพยากรน้ำกว่า
11 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ลดการระบายน้ำเสียถึงประมาณ
11 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี