ภาพรวมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

For World, Human, Accountability
Utilities & Power with Environmental Care

ด้านความยั่งยืนที่ WHAUP

ในปี 2564 WHAUP ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและเป้าหมายระยะยาวขององค์กรของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอให้บรรลุถึงเป้าหมายทางธุรกิจภายใต้พันธสัญญาในการเป็น “The Ultimate Solution for Sustainable Growth”

ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ดังกล่าว กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้จัดทำกรอบการพัฒนาโดยได้ยึดหลักในด้านธรรมาภิบาลที่ดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่พลังสำคัญในการเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเพื่อพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งนี้เป้าหมายในเรื่องความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาวมีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SGDs) ที่มีความสำคัญต่อกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสจากแนวโน้มสถานการณ์ต่างๆ ของโลก และประเด็นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตมาพิจารณาร่วมกันเพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางการพัฒนามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

ทิศทางธุรกิจ

ทรัพยากรธรรมชาติ

เพิ่มปริมาณการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมจากกระบวนการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ เป็น
60,400
ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายในปี 2568

การปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล

ป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้สมบูรณ์ ทั้งในด้านการรั่วไหล การโจรกรรม หรือการสูญหายของข้อมูลขาเข้าและขาออก ภายในปี 2568
ร้อยละ 100

ทรัพยากรมนุษย์

รักษาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของทรัพยากรมนุษย์ภายในปี 2568 ไว้ที่
14%

บรรษัทภิบาล

สื่อสารเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างครบถ้วนภายในปี 2568
ร้อยละ 100
ของจำนวนพนักงาน

สารจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และนำโครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และคำนึงถึง “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ภายในองค์กรด้วย บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญอย่างมากกับความสนใจ ความคาดหวัง และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากมีอิทธิพลต่อทิศทาง กลยุทธ์และกระบวนการตัดสินใจของบริษัท
คุณสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนที่ WHAUP

WHAUP จัดให้มีการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนทุกปี เพื่อพิจารณาถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบหรืออิทธิพลต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึง 3 ประเด็น ได้แก่ ธรรมาภิบาล/เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนตามกรอบการประเมิน ภายใต้มาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI)

ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและการเปลี่ยนแปลงของโลกไปพร้อมกับความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ

ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม
ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ

โครงการที่โดดเด่นด้าน ESG ของเรา

 

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธินายแพทย์สมยศ อนันตประยูร สนับสนุนการติดตั้ง Solar Rooftop  ให้กับโรงเรียนในจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการ Shine Brighter with WHA
19 ต.ค. 66
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธินายแพทย์สมยศ อนันตประยูร สนับสนุนการติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับโรงเรียนในจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการ Shine Brighter with WHA
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ และผู้ประกอบการในนิคมฯ  สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนรอบนิคมฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 25
09 ต.ค. 66
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ และผู้ประกอบการในนิคมฯ สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนรอบนิคมฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 25
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมกับกนอ. ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ผ่านโครงการ Let’s Zero Together ปลูกเพื่อลด สู่อนาคตที่ยั่งยืน
22 ส.ค. 66
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมกับกนอ. ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ผ่านโครงการ Let’s Zero Together ปลูกเพื่อลด สู่อนาคตที่ยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

ประจำปี 2565