นวัตกรรม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามีการบริหารจัดการองค์กรและการดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ เรามุ่งเน้นการประหยัดพลังงานโดยการใช้นวัตกรรมและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ แบบบึงประดิษฐ์ อันเนื่องมาจากตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่เก้า ซึ่งบึงประดิษฐ์นี้เป็นระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีนัยสำคัญ

เรามุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนรอบข้างให้มีคุณภาพดีขึ้น อาทิ โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานกับกลุ่มลูกค้า ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท