การจัดหาและจำหน่ายน้ำดิบ

เป็นการให้บริการจัดหาและจำหน่ายนํ้าดิบให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทจะจัดหานํ้าดิบเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้นํ้าของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ด้วยความต้องการใช้นํ้าดิบจากลูกค้าอุตสาหกรรมประมาณ 61,329 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น