โซลูชั่นด้านสาธารณูปโภคและน้ำ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค โดยให้บริการแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของนิคมอุตสาหกรรม โดยมีลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการดังต่อไปนี้

 • การจัดหาและจำหน่ายนํ้าดิบ
 • การผลิตและจำหน่ายนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม
 • การบริหารจัดการนํ้าเสีย (Wastewater Treatment)

บริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตนํ้าอุตสาหกรรมและการบำบัดนํ้าเสียเพื่อรองรับการเติบโตของผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ บริษัทมีแผนที่จะขยายกำลังการให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจรไปพร้อมกับการขยายพื้นของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ โดยในปี 2564 บริษัทได้จับมือร่วมกับพันธมิตร จัดตั้ง บริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ “บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี เอเซีย รีเคลมเมชั่น วอเตอร์ จำกัด” ( “ WHAUP AIE ” ) เพื่อดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (มาบตาพุด)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค โดยให้บริการจัดหาและจำหน่ายนํ้าดิบ ผลิตและจำหน่ายนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการนํ้าเสีย แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ทั้ง 11 แห่ง ที่พัฒนาโดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ชลบุรี ระยอง สระบุรี และ ประเทศเวียดนาม และ อีก 1 แห่ง นอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่พัฒนาโดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด อันประกอบไปด้วย

 
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
 • นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2
 • เขตประกอบการดับบลิวเอชเอ ระยอง
 • เขตประกอบการดับบลิวเอชเอ สระบุรี
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซี บอร์ด 3 (ระยอง)
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซี บอร์ด 4 (ระยอง)
 • เขตประกอบการอุตสาหกรรม Nghe An (เวียดนาม)
 • เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ด้วยพื้นที่ในการให้บริการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประสบการณ์และความชำนาญในการบริหารจัดการระบบนํ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดหา ขนส่ง ผลิต บริหารจัดการ และจัดจำหน่าย ปริมาณการบริหารจัดการและการจำหน่ายนํ้าดิบและนํ้าเพื่ออุตสาหกรรมของบริษัท จึงเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็น 76 ล้านลูกบาศก์เมตรและปริมาณการบริหารจัดการนํ้าเสียเพิ่มขึ้นเป็น 36 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2564

บริษัทฯ มีแผนจะขยายพื้นที่ในการให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจรไปยังโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของกลุ่มดับบลิวเอชเอ นอกเนื่องจาก การดำเนินงานในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ทั้ง 11 แห่ง ยังมีการขยายการลงทุนในการเปิดนิคมอุตสาหกรรม อีก 4 แห่ง ภายในสองถึงสามปีข้างหน้านี้อีกด้วย โดยบริษัท WHAUP มีทีมงานที่มากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบน้ำและบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดหา การขนส่ง การผลิต การจัดการ และการจัดจำหน่าย

ทำไมจึงต้องเลือกบริการของ WHAUP?

คุณภาพสูง ราคาไม่แพง

มุ่งที่ธุรกิจหลัก

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รักษาแหล่งทรัพยากรไว้เพื่ออนาคต

บริการน้ำและบำบัดน้ำเสีย

 

กำลังการผลิตน้ำอุตสาหกรรมกว่า

366,776*
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
* รวมโรงผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุ กําลังการผลิตสูงสุด 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และโรงงาน Wastewater Reclamation กำลังการผลิตสูงสุดจำนวน 30,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

 

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียกว่า

132,456
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน


 
 

ธุรกิจบริการสาธารณูปโภคที่เติบโตอย่างมั่นคงอย่างยาวนานอีกทั้งได้รับความวางใจได้เสมอมา พร้อมด้วยรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม 

น้ำเพื่ออุตสาหกรรม

WHAUP ให้บริการน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ด้วยกำลังการกำลังการผลิตที่ 366,776 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ

น้ำใช้ในกระบวนการผลิต

 • น้ำเพื่ออุตสาหกรรมที่ผ่านกระบวนการตกตะกอน กรอง และฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน
 • ผลิตภัณฑ์ท้ายสุดนำไปใช้ในกระบวนการผลิตทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ลูกค้าหลักประกอบไปด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและอุปโภคบริโภค

น้ำประปา

 • ผลิตด้วยกระบวนการที่คล้ายกับน้ำใช้ในกระบวนการผลิตแต่ใช้คลอรีนน้อยที่สุด
 • ให้บริการกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงงานผลิตไฟฟ้า

รีเวิร์สออสโมซิส (RO) และผลิตน้ำกลั่น View Virtual Tour

 • ขั้นตอนการกรองด้วยเยื่อและขั้นตอนการแลกเปลี่ยนไอออน
 • การบำบัดน้ำเสียเหมาะสำหรับโรงงานที่ต้องการน้ำบริสุทธิ์มากๆ สำหรับกระบวนการผลิต
 

การบำบัดน้ำเสีย

การบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำเบื้องต้นที่โรงงาน

WHAUP มีบริการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำเบื้องต้นที่โรงงานของลูกค้า ประเภทของการบริการมีตั้งแต่สร้าง-ดำเนินการ-ส่ง (BOT) ดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) และ วิศวกร-จัดซื้อ-สร้าง (EPC) ตามความประสงค์ของผู้ประกอบการแต่ละราย

การบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำเบื้องต้นที่โรงงาน

 • WHAUP ให้บริการบำบัดน้ำเสียแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ โดยมีกำลังการบำบัดน้ำเสียรวมประมาณวันละ 120,000 ลูกบาศก์เมตร WHAUP สร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ ว่าน้ำเสียที่ใช้แล้วจะได้รับการจัดการและบำบัดตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนที่จะปล่อยลงสู่บ่อบำบัดน้ำรวมของแต่ละนิคม น้ำที่บำบัดแล้วจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือนำไปหมุนเวียนใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตได้
 • ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางที่ดำเนินการโดย WHAUP รวมถึงระบบตะกอนเร่ง บ่อเติมอากาศ ระบบบึงประดิษฐ์ ระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพผสม และระบบบำบัดน้ำเสียด้วยอนินทรีย์