สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ จากความมุ่งมั่นในการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ กอปรกับการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนจากการต่อยอดธุรกิจทั้งภายในและภายนอกนิคอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ส่งผลให้ภาพรวมของผลการดำเนินงานในปี 2566 เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

สำหรับด้านธุรกิจสาธารณูปโภค ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณยอดจำหน่ายน้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศมีปริมาณรวมเท่ากับ 155 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยธุรกิจน้ำในประเทศได้รับปัจจัยบวกจากความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม (Value-Added product) ขณะที่ธุรกิจน้ำในประเทศเวียดนามมีการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยเฉพาะโครงการ Doung River จากความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศเวียดนามและการเพิ่มพื้นที่ในการให้บริการน้ำประปามากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณยอดจำหน่ายและบริหารน้ำในประเทศเวียดนามมีปริมาณรวมเท่ากับ 34 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2565

ทางด้านธุรกิจพลังงานในปีที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างโดดเด่นเช่นกัน จากการเดินหน้าขยายการลงทุนด้านพลังงาน โดยเฉพาะโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการลงนามในสัญญาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) กับลูกค้าอุตสาหกรรม (Private PPA) เพิ่มขึ้น 50 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้ได้สิทธิ์เป็นผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) เฟส 1 จำนวน 5 โครงการ โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น 125 เมกะวัตต์ ซึ่งถ้ารวมโครงการดังกล่าวด้วย จะส่งผลให้บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมสะสมตามสัดส่วนการถือหุ้นจากโรงไฟฟ้าทุกประเภท ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ 858 เมกะวัตต์

ภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้และส่วนแบ่งกำไรปกติรวมทั้งสิ้น 4,228 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,631 ล้านบาท และกำไรจากการดำเนินงานปกติ (Normalized Net Profit) 1,587 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 254 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีมูลค่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งสิ้น 29,830 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.02 เท่า

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดการเติบโตและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้และต่อยอดเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ เช่น การพัฒนา Smart Water Platform ด้วยการใช้ Artificial Intelligence (AI) สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า แพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (Peer-to-Peer Energy Trading) รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจ New S-Curve เป็นต้น ขณะเดียวกันบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัล Commended Sustainability Awards จากเวที SET Awards 2023 รวมถึงได้รับการคัดเลือกเป็น ‘หุ้นยังยืน’ ประจำปี 2566 และเป็นการได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน 4 ปี ติดต่อกันจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ที่ระดับ AAA ซึ่งเป็นเรทติ้งระดับสูงสุด สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและธรรมาภิบาล (ESG)

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะผู้บริหารบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยููทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ เสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานจนเป็นผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้