วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)


เป็นผู้นำในเอเชีย ด้านธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน อย่างครบวงจร ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (Mission)

1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดับโลก ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

2. การขยายกลุ่มลูกค้าในธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน รวมถึงการขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น เพื่อเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ

3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ ตลอดจนส่งเสริมสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) รวมถึงการส่งเสริมสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการทำงาน

4. การสร้างและสนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovative Culture) ในองค์กร

5. การสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย (Goal)

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจไว้ โดยการมุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสภาพแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีแผนที่การขยายกลุ่มลูกค้าในธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน ทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ รวมถึงการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เพื่อเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการให้ครบวงจรมากขึ้น

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน (Strategy)

  • การพัฒนาการทำธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอและคาดการณ์ได้ เกิดผลกำไรสูงสุด ช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
  • การใช้ความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม กอปรกับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดการขยายโอกาสทางธุรกิจใช้ทรัพยากรบุคคล และสินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนทางธุรกิจ