ปี :

โครงการ WHA E-Job Market

ในปี 2564 ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป และ บริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัทมหาชนและผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง และชลบุรี จัดโครงการ “WHA E-Job Market”

โซลูชั่นสําหรับชีวิตและการทํางาน (WORK LIFE SOLUTIONS)

WHAUP เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ WHA Ofice Solutions ซึ่งเป็นอาคารสํานักงานระดับพรีเมี่ยมที่มีประสิทธิภาพสูง และ ครอบคลุมโครงการอื่นๆ เช่น WHA Tower, @Premium, SJ Infinite l และ TusPark WHA

โครงการพัฒนาภาวะผู้นําด้านนวัตกรรม (INNOVATION LEADERSHIP PROGRAM)

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอในการจัดการประชุม WHA Innovation Journey Forum ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ WHAppy Talk โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 361 คนจากทุกหน่วยธุรกิจ

การอบรมจาก BEYOND TRAINING

บริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท WHA ได้จัดทําแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์สําหรับพนักงานทุกระดับของ ทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมที่จัดโดย Beyond Training Plus

โครงการ YOUR NEXT YOU

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ผ่านหลักสูตรออนไลน์เสมือนจริง โดยโครงการฝึกอบรมมีชื่อว่า Your Next You

โครงการ WHAppy

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดําเนินการร่วมกับกลุ่มบริษัท WHA ในโครงการ WHAppy ซึ่งชื่อโครงการเป็นการผสมคําระหว่าง WHA กับ Happy

วัฒนธรรมความปลอดภัย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการหลักปฏิบัติของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

โควิด-19

เนื่องจากการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 ไวรัสโควิด-19 ได้รับการระบุว่าเป็นภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ของพนักงานของบริษัทฯ ผู้รับเหมา หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

ความร่วมมือร่วมใจในการยับยั้ง การแพร่ระบาดของโควิด-19

ในขณะที่สังคมของเราได้เผิญหน้ากับเหตุการณ์ที่น่าตกใจมากมาย ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดโรคระบาดใหญ่ขึ้นในปี 2563 สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิต-19 ส่งผลกระทบไปยังทุกคน ทั่วโลก ทําให้เกิดความวิตกกังวลในการดําเนินชีวิตในช่วงเวลา อันยากลําบาก สําหรับในประเทศไทยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด-19 ส่งผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจของคน ครอบครัว และชาวชุมชนที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยผลกระทบยังครอบคลุม ตั้งแต่สาธารณสุขไปจนถึงเศรษฐกิจและสถานะการเงินของชุมชน โดยเฉพาะส่วนที่เปราะบางที่สุดภายในสังคมของเรา