ประวัติความเป็นมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

 • 2551

  มิถุนายน 2551

  บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ภายใต้ชื่อบริษัท เหมราช คลีน วอเตอร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 645 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“WHAID”)


  กรกฏาคม 2551

  บริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าสิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม กับ WHAID และบริษัทย่อยของ WHAID ในนิคมอุตสาหกรรมของ WHAID จำนวน 4 โครงการ คือ WHA CIE 1, WHA EIE, ESIE, WHA ESIE 1 ซึ่งมีกำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 121,200 ลบ.ม./วัน

  บริษัทได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด (“WHAWT”) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายน้ำเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรีน ใน WHA EIE ซึ่งมีกำลังผลิตน้ำเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรีน 43,200 ลบ.ม./วัน และระบบบริหารจัดการน้ำเสีย 30,000 ลบ.ม./วัน


 • 2554

  มีนาคม 2554

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“WHAEG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 ภายใต้ชื่อบริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจไฟฟ้า โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99


 • 2555

  มีนาคม 2555

  WHAWT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรีนใน WHA EIE จาก 43,200 ลบ.ม./วัน เป็น 86,400 ลบ.ม./วัน


  พฤศจิกายน 2555

  บริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมใน WHA ESIE 1 จาก 12,000 ลบ.ม./วัน เป็น 30,000 ลบ.ม./วัน


 • 2556

  เมษายน 2556

  บริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมใน WHA ESIE 1 จาก 12,000 ลบ.ม./วัน เป็น 30,000 ลบ.ม./วัน


  พฤษภาคม 2556

  โครงการโรงไฟฟ้า Gulf JP NLL เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด (“Gulf MP”) ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลำดับ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 123 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคม WHA RIL ซึ่งได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน พฤษภาคม 2556


 • 2557

  สิงหาคม 2557

  บริษัทได้รับมอบหมายจาก WHAID ให้ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมใน WHA CIE 2 โดยมีกำลังการผลิต 6,000 ลบ.ม./วัน


 • 2558

  มกราคม 2558

  บริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมใน WHA ESIE 1 จาก 30,000 ลบ.ม./วัน เป็น 54,000 ลบ.ม./วัน


 • 2559

  มีนาคม 2559

  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 บริษัทได้เข้าทำสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ และสัญญาเช่าสิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้ำเสีย กับกลุ่ม WHAID ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ในโครงการปัจจุบัน จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ WHA EIE, WHA CIE 1, WHA CIE 2, WHA ESIE 1, WHA ESIE 2, WHA SIL และ WHA RIL โดยมีอายุสัญญา 50 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

  บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 645 ล้านบาทเป็น 1,645 ล้านบาทเพื่อจ่ายค่าตอบแทนการเช่าสิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ในโครงการปัจจุบัน จำนวน 7 โครงการ


  พฤษภาคม 2559

  บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,645 ล้านบาทเป็น 3,200 ล้านบาท เพื่อรับโอนหุ้นทั้งหมดใน WHAEG

  โครงการโรงไฟฟ้า Gulf VTP เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด (“Gulf MP”) ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลำดับ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 137 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคม ESIE ซึ่งได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน พฤษภาคม 2559


  มิถุนายน 2559

  WHAEG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้รับโอนหุ้นประมาณร้อยละ 74.99 ใน 11 บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์รูฟท็อป ประกอบด้วย WHA Gunkul 1-6, 8-10, 16, 17 จากกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“WHA”)


  กรกฎาคม 2559

  บริษัท จัดตั้ง บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“CCE”) เพื่อยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม

  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 325/59 ของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 5 บาท และอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,200 ล้านบาท เป็น 3,825 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 125 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559


  สิงหาคม 2559

  WHAEG จำกัดเข้าร่วมทุนในบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“ESCE”) ร้อยละ 33.33 โดย ESCE จะถือหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“CCE”) และ บริษัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“RCE”) เพื่อยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรม


  กันยายน 2559

  บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด (“GHW”) ได้ถูกปรับโครงสร้างให้ถือหุ้นโดย ESCE ในสัดส่วนร้อยละ 100


  พฤศจิกายน 2559

  โครงการโรงไฟฟ้า บี .กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPWHA-1”) ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลำดับ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 130 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคม WHA CIE 1 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559


  ธันวาคม 2559

  WHAEG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ร่วมทุนกับ Gulf MP จำกัดในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จำนวน 1 โครงการ โดยถือหุ้นร้อยละ 25.01 ใน กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 120 เมกะวัตต์


 • 2560

  มีนาคม 2560

  CCE ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในเครือ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท สุเอซ (เซาท์ อีสท์ เอเชีย) จำกัด และบริษัทได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมขนาด 8.63 เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรม WHA CIE 1 จังหวัดชลบุรี โดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา 6.90 เมกะวัตต์


  เมษายน 2560

  บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกด้วยทุนจดทะเบียน 3,825,000,000 บาท


  พฤษภาคม 2560

  โครงการโรงไฟฟ้า Gulf VTP เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลำดับ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 137 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคม ESIE ซึ่งได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน พฤษภาคม 2561


  กรกฎาคม 2560

  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้มีการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 5 บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

  โครงการโรงไฟฟ้า Gulf TS1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลำดับ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 134 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคม ESIE ซึ่งได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน กรกฎาคม 2560


  สิงหาคม 2560

  บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดจากสถาบันทางการเงินเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท


  กันยายน 2560

  โครงการโรงไฟฟ้า Gulf TS2 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลำดับ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 134 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคม ESIE ซึ่งได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน กันยายน 2560


  ตุลาคม 2560

  บริษัทได้รับสิทธิตามสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างบริษัท และ WHAID ในการประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายและค้าปลีกก๊าชธรรมชาติ


  พฤศจิกายน 2560

  โครงการโรงไฟฟ้า Gulf TS3 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลำดับ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 130 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคม WHA ESIE 1 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2560


 • 2561

  มกราคม 2561

  โครงการโรงไฟฟ้า Gulf TS4 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลำดับ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 130 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคม WHA ESIE 1 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน มกราคม 2561

  บริษัทได้ทำการลงนามสัญญาผู้ถือหุ้นกับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท เอ็มไอทีจี (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อเดือนมกราคม 2561 ในสัดส่วนร้อยละ 35 และ ร้อยละ 35 และร้อยละ 30 ตามลำดับ เพื่อทำธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม WHA ESIE 2 และนิคมอุตสาหกรรม WHA ESIE 4

  บริษัทได้รับมอบหมายจาก WHAID ให้ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมใน WHA ESIE 4 โดยมีกำลังการผลิต 3,600 ลบ.ม./วัน


  พฤษภาคม 2561

  WHAUP Nghe An Joint Stock Company (“WHAUP Nghe An JSC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 29,950,800,000 ดองเวียดนาม เพื่อดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม WHA Industrial Zone 1, Nghe An ในประเทศเวียดนาม

  WHAUP Nghe An JSC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญากับ WHA Industrial Zone Nghe An Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ WHAID เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นสัญญาเกี่ยวกับให้สิทธิแก่ WHAUP Nghe An JSC ในการประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม WHA Industrial Zone 1, Nghe An และให้เช่าช่วงพื้นที่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม WHA Industrial Zone 1, Nghe An แก่ WHAUP Nghe An JSC เพื่อประกอบสาธารณูปโภคด้านน้ำดังกล่าว


  มิถุนายน 2561

  บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จำนวน 5,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งจำนวน 4,000 ล้านบาทบริษัทจะนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินก่อนกำหนด เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงิน และส่วนที่เหลือจำนวน 1,000 ล้านบาท ใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และเงินทุนในการพัฒนาโครงการต่างๆ ในอนาคต


  สิงหาคม 2561

  บริษัทได้จัดตั้งบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (“WHASL”) ภายใต้บริษัท WHAEG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีจุดประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท


  พฤศจิกายน 2561

  บริษัทเข้าทำสัญญาเช่าสิทธิ์การประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ ในนิคมอุตสาหกรรม WHA Industrial Estate Rayong ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง กับ WHA Industrial Estate Rayong Co., Ltd. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยมีระยะเวลาสัญญา 50 ปี


  ธันวาคม 2561

  โครงการดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็มไอทีจี (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อทำธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมWHA ESIE 2 ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน ธันวาคม 2561

  บริษัทได้จัดตั้ง WHASL ได้ลงนาม Private PPA กับบริษัท Electrolux, ZF Lemforder, Hitachi TST, Umicore, JJR, Nikkei Siam, Danieli, Sabina, DSG, Somboon Group และอื่นๆ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 11.26 เมกกะวัตต์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน พฤษภาคม - ธันวาคม 2561 จำนวน 2.64 เมกกะวัตต์


 • 2562

  มิถุนายน 2562

  WHAUP ผนึก GULF- MITG เปิดโครงการ ให้บริการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติWHANGD 4


  กรกฎาคม 2562

  WHAUP ลุยโปรเจกต์น้ำปราศจากแร่ธาตุ – ลงนามซื้อขายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมเพิ่ม ล่าสุด ดึง GPSC-GCO-GCP เซ็นสัญญาฯ ดันรายได้เพิ่ม ตั้งเป้าปริมาณการขายน้ำปีนี้แตะระดับ 120 ล้านลูกบาศก์เมตร


  กันยายน 2562

  “ WHAUP ” เดินหน้าติดตั้ง Solar Carpark ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ส่งซิก ปั้นรายได้เพิ่มปีละ 20 ล้านบาท - ปรับเป้า ปี 2562 แตะ 25 MW


 • 2563

  มีนาคม 2563

  คุณ นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)


  พฤษภาคม 2563

  WHAUP ทุ่ม 300 ล้านบาท ลุยโปรเจกต์ Reclaimed Water เพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ EEC พร้อมต่อยอดรายได้ในอนาคต


  ตุลาคม 2563

  WHAUP ลุยโปรเจกต์น้ำดีมินต่อเนื่อง ดันรายได้โต ล่าสุดเซ็นสัญญา GPSC เฟส 2 อัพยอดให้บริการเพิ่มเท่าตัว


  ตุลาคม 2563

  WHAUP ชี้แนวโน้มธุรกิจครึ่งปีหลังสดใสทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิต WHAUP ที่ระดับ “A-”