ประวัติความเป็นมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

 • 2566

  มกราคม 2566
  • บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมและน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง(Premium Clarified Water) กับบริษัท แคนาเดี่ยน โซล่าร์ แมนูแฟคเจอรึ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในปริมาณตามสัญญารวม 8,500 ลบ.ม./วัน
  • บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้เดิมและ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินกิจการ

  เมษายน 2566
  • บริษัทฯ เริ่มดำเนินงานก่อสร้างระบบสารารณูปโภคเพื่อขายน้ำอุตสาหกรรมและให้บริการน้ำเสียที่นิคม WHAIER ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
  • บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้ได้สิทธิ์เป็นผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ระยะแรก (เฟส1) สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้ง (installed capacity) ตามสัดส่วนการถือหุ้น 125.4 เมกะวัตต์

  มิถุนายน 2566

  บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 3,500 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 เป็นหุ้นกู้ปกติจำนวน3,000 ล้านบาทเพื่อชำระคืนหนี้เดิมและ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินกิจการ และหุ้นกู้ชุดที่ 2 เป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) จำนวน 500 ล้านบาท


  สิงหาคม 2566

  การผลิตน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) สำหรับลูกค้าบริษัท แคนาเดี่ยน โซล่าร์ แมนูแฟคเจอรึ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (WHA ESIE4) ด้วยกำลังการผลิตจำนวน 8,500 ลบ.ม./วัน ได้ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เต็มกำลัง


  พฤศจิกายน 2566
  • บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโซล่าร์ลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาด 8 เมกะวัตต์ ร่วมกับบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (AAT ซึ่งใช้พื้นที่ติดตั้ง 60,000 ตารางเมตรในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESIE) ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในเดือนกันยายน 2567
  • บริษัทได้รับผลประเมิณ SET ESG Ratings ที่ระดับสูงสุด AAA แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องแผนการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การลงทุนในธุรกิจสารารณูปโภคและธุรกิจพลังงานสะอาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและยึดหลักธรรมาภิบาล (ESG) ตอบโจทย์การลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว
  • บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัล Commended Sustainability Awards ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET! ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร รางวัลดังกล่าวเกิดจากการวางแผนกลยุทร์และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามกรอบของ ESG ของบริษัทฯ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล รวมถึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร ทั้งในด้านความสามารถในการจัดการธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีศักยภาพในการแข่งขันและการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

 • 2565

  มกราคม 2565

  บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้เดิมและ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินกิจการ


  มิถุนายน 2565

  บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 2,800 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 เป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ซึ่งบริษัทได้ออกและเสนอขายเป็นครั้งแรก จำนวน 1,800 ล้านบาท เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และหุ้นกู้ปกติจำนวน 1,000 ล้านบาทเพื่อชำระคืนหนี้เดิมและ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินกิจการ


  กรกฎาคม 2565

  การผลิตน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) สำหรับลูกค้ากลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็กของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE1) ด้วยกำลังการผลิตจำนวน 3,800 ลบ.ม./วัน ได้ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เต็มกำลัง


  สิงหาคม 2565

  บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมและบำบัดน้ำเสียกับโรงงาน Cardinal Health 222 (Thailand) LTD. โดยรวมถึงการจำหน่ายน้ำอุตสาหกรรมเกรดสูง (Premium Clarified Water) ในปริมาณ 4,600 ลบ.ม.ต่อวัน


  ตุลาคม 2565

   

  • WHAUP AIE Reclamation Water Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ WHAUP ได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพานิชย์โดยส่งน้ำอุตสาหกรรมปราศจากแร่ธาตุ (Demin Water) ให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (มาบตาพุด) ในปริมาณ 2,160 ลบ.ม. ต่อวัน
  • บริษัทได้รับการจัดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืนหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment 2022 : THSI) กลุ่มทรัพยากร ซึ่งเป็นการได้รับคัดเลือกในการจัดอันดับหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการมีบรรษัทภิบาล พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)

   


  ธันวาคม 2565

  บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จำนวน 1,500 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้เดิมและ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินกิจการ


 • 2564

  กุมภาพันธ์ 2564

  บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จำนวน 700 ล้านบาท เพื่อเพื่อชำระคืนหนี้เดิมและ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินกิจการ


  มีนาคม 2564

  บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำ โดยครอบคลุมถึง การนำน้ำเสียชุมชนที่รวบรวมได้กลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Reclamation) กับเทศบาลตำบลบ้านฉาง ซึ่งมีนโยบายผลักดัน smart city ภายใต้ความร่วมมือกับ EECi


  กรกฎาคม 2564

  บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จำนวน 3,500 ล้านบาท เพื่อเพื่อชำระคืนหนี้เดิมและ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินกิจการ


  สิงหาคม 2564

  WHAWT บริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าทำสัญญาร่วมทุน (joint venture agreement) กับบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด เพื่อร่วมลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค ซึ่งรวมถึงโครงการ wastewater reclamation ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (มาบตาพุด)


  กันยายน 2564

   

  • WHASL บริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อลงทุนติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 19.44 MW และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเป็นเวลา 25 ปี
  • บริษัทได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Award 2021)

   


  พฤศจิกายน 2564

  บริษัทได้ถูกคัดเลือกและประกาศรายชื่อจาก SET ให้เป็นหนึ่งใน “หุ้นยั่งยืน” หรือ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ติดกันต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการมีบรรษัทภิบาล พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)


  ธันวาคม 2564

  บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) กับบริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด และบริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำกัด ในปริมาณตามสัญญา 3,800 ลบ.ม./วัน เป็นระยะเวลา 15 ปี และจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ 1 กรกฎาคม 2565


 • 2563

  มกราคม 2563

  บริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมศึกษาความเป็นไปได้ สำหรับการเข้าร่วมโครงการ ERC Sandbox และโครงการด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านพลังงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของบริษัท WHAID


  กุมภาพันธ์ 2563

  บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จำนวน 3,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้เดิมและเพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินกิจการ


  พฤษภาคม 2563

  บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) กับบริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด และบริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด ในปริมาณตามสัญญา 1.9 ล้านลบ.ม./ปี เป็นระยะเวลา 15 ปี


  กรกฏาคม 2563

  การผลิตน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) สำหรับลูกค้ากลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็กของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESIE) ด้วยกำลังการผลิตจำนวน 5,200 ลบ.ม./วัน ได้ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เต็มกำลัง


  พฤศจิกายน 2563

  WHAWT บริษัทย่อยของ WHAUP ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำปราศจากแร่ธาตุสัญญาที่ 2 กับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized water) ปีละ 1.6 ลบ.ม. ต่อปี เป็นระยะเวลา 15 ปี


  ธันวาคม 2563

  บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน Smart Energy Platform กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซอร์ทิส จำกัด เพื่อร่วมพัฒนาระบบการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของบริษัท WHAID

  โครงการ Wastewater Reclamation (การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่) ที่นิคมอุตสาหกรรม EIE ด้วยกำลังการผลิตรวม 25,000 ลบ.ม./วัน ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ


 • 2562

  มกราคม 2562

  โครงการโรงไฟฟ้า Gulf NLL 2 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลำดับ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 127 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคม WHA RIL ซึ่งได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน มกราคม 2562


  เมษายน 2562

  WUPNA เข้าซื้อหุ้น 47.3% ใน Cua Lo Water Supply Joint Stock Company (“Cua Lo”) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำประปา ในจังหวัดเหงะอาน โดย Cua Lo มีกำลังการผลิตน้ำประปา 4,745,000 ลบ.ม. /ปี


  มิถุนายน 2562

  โครงการดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็มไอทีจี (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อทำธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมWHA ESIE 4 ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน มิถุนายน 2562


  สิงหาคม 2562

  WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD. (“WUPSD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นใน Duong River Surface Waterplant JSC (“SDWTP”) โดย WUPSD ได้เข้าซื้อหุ้น 34% ของ SDWTP ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายน้ำประปาในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม มีกำลังการผลิต 109,500,000 ลบ.ม./ปีในระยะที่ 1 และสามารถเพิ่มเป็น 328,500,000 ลบ.ม./ปีเมื่อพัฒนาครบทั้ง 3 ระยะ


  ตุลาคม 2562

  บริษัทได้เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์โครงการผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) จำหน่ายให้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ภายใต้สัญญาซื้อขายน้ำเริ่มต้นปริมาณ 1.5 ล้าน ลบ.ม./ปีเป็นระยะเวลา 15 ปี


  พฤศจิกายน 2562

  โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม CCE ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 8.63 เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรม WHA CIE 1 จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG กับกลุ่ม บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท สุเอซ (เซาท์ อีสท์ เอเชีย) จำกัด มีปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 6.90 เมกะวัตต์ ได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์


  ธันวาคม 2562

  บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับ บมจ. ปตท. เพื่อประกอบธุรกิจบำบัดน้ำเสียให้กับโครงการ EECi วังจันทร์วัลเลย์ มีระยะเวลาสัญญา 30 ปี โดยในช่วงแรกมีความสามารถในการบำบัด 400,000 ลบ.ม. ต่อปี


 • 2561

  มกราคม 2561

  โครงการโรงไฟฟ้า Gulf TS4 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลำดับ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 130 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคม WHA ESIE 1 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน มกราคม 2561

  บริษัทได้รับมอบหมายจาก WHAID ให้ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมใน WHA ESIE 4 โดยมีกำลังการผลิต 3,600 ลบ.ม./วัน


  พฤษภาคม 2561

  WHAUP Nghe An Joint Stock Company (“WHAUP Nghe An JSC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 29,950,800,000 ดองเวียดนาม เพื่อดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม WHA Industrial Zone 1, Nghe An ในประเทศเวียดนาม

  WHAUP Nghe An JSC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญากับ WHA Industrial Zone Nghe An Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ WHAID เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นสัญญาเกี่ยวกับให้สิทธิแก่ WHAUP Nghe An JSC ในการประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม WHA Industrial Zone 1, Nghe An และให้เช่าช่วงพื้นที่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม WHA Industrial Zone 1, Nghe An แก่ WHAUP Nghe An JSC เพื่อประกอบสาธารณูปโภคด้านน้ำดังกล่าว


  มิถุนายน 2561

  บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จำนวน 5,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งจำนวน 4,000 ล้านบาทบริษัทจะนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินก่อนกำหนด เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงิน และส่วนที่เหลือจำนวน 1,000 ล้านบาท ใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และเงินทุนในการพัฒนาโครงการต่างๆ ในอนาคต


  สิงหาคม 2561

  บริษัทได้จัดตั้งบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (“WHASL”) ภายใต้บริษัท WHAEG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีจุดประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท


  พฤศจิกายน 2561

  บริษัทเข้าทำสัญญาเช่าสิทธิ์การประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ ในนิคมอุตสาหกรรม WHA Industrial Estate Rayong ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง กับ WHA Industrial Estate Rayong Co., Ltd. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยมีระยะเวลาสัญญา 50 ปี


  ธันวาคม 2561

  โครงการดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็มไอทีจี (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อทำธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมWHA ESIE 2 ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน ธันวาคม 2561


 • 2560

  เมษายน 2560

  บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกด้วยทุนจดทะเบียน 3,825,000,000 บาท


  พฤษภาคม 2560

  โครงการโรงไฟฟ้า Gulf VTP เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลำดับ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 137 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคม ESIE ซึ่งได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน พฤษภาคม 2561


  กรกฎาคม 2560

  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้มีการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 5 บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

  โครงการโรงไฟฟ้า Gulf TS1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลำดับ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 134 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคม ESIE ซึ่งได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน กรกฎาคม 2560


  สิงหาคม 2560

  บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดจากสถาบันทางการเงินเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท


  กันยายน 2560

  โครงการโรงไฟฟ้า Gulf TS2 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลำดับ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 134 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคม ESIE ซึ่งได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน กันยายน 2560


  ตุลาคม 2560

  บริษัทได้รับสิทธิตามสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างบริษัท และ WHAID ในการประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายและค้าปลีกก๊าชธรรมชาติ


  พฤศจิกายน 2560

  โครงการโรงไฟฟ้า Gulf TS3 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ Gulf MP ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลำดับ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 130 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคม WHA ESIE 1 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2560


 • 2559

  มีนาคม 2559

  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 บริษัทได้เข้าทำสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ และสัญญาเช่าสิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้ำเสีย กับกลุ่ม WHAID ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ในโครงการปัจจุบัน จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ WHA EIE, WHA CIE 1, WHA CIE 2, WHA ESIE 1, WHA ESIE 2, WHA SIL และ WHA RIL โดยมีอายุสัญญา 50 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

  บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 645 ล้านบาทเป็น 1,645 ล้านบาทเพื่อจ่ายค่าตอบแทนการเช่าสิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ในโครงการปัจจุบัน จำนวน 7 โครงการ


  พฤษภาคม 2559

  บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,645 ล้านบาทเป็น 3,200 ล้านบาท เพื่อรับโอนหุ้นทั้งหมดใน WHAEG

  โครงการโรงไฟฟ้า Gulf VTP เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด (“Gulf MP”) ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลำดับ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 137 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคม ESIE ซึ่งได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน พฤษภาคม 2559


  มิถุนายน 2559

  WHAEG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้รับโอนหุ้นประมาณร้อยละ 74.99 ใน 11 บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์รูฟท็อป ประกอบด้วย WHA Gunkul 1-6, 8-10, 16, 17 จากกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“WHA”)


  กรกฎาคม 2559

  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2559 ของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 5 บาท และอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,200 ล้านบาท เป็น 3,825 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 125 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559


  พฤศจิกายน 2559

  โครงการโรงไฟฟ้า บี .กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPWHA-1”) ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลำดับ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 130 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคม WHA CIE 1 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559


  ธันวาคม 2559

  WHAEG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ร่วมทุนกับ Gulf MP จำกัดในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จำนวน 1 โครงการ โดยถือหุ้นร้อยละ 25.01 ใน กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 120 เมกะวัตต์


 • 2558

  มกราคม 2558

  บริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมใน WHA ESIE 1 จาก 30,000 ลบ.ม./วัน เป็น 54,000 ลบ.ม./วัน


 • 2557

  สิงหาคม 2557

  บริษัทได้รับมอบหมายจาก WHAID ให้ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมใน WHA CIE 2 โดยมีกำลังการผลิต 6,000 ลบ.ม./วัน


 • 2556

  เมษายน 2556

  บริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมใน WHA ESIE 1 จาก 12,000 ลบ.ม./วัน เป็น 30,000 ลบ.ม./วัน


  พฤษภาคม 2556

  โครงการโรงไฟฟ้า Gulf JP NLL เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer –SPP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง WHAEG และ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด (“Gulf MP”) ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และร้อยละ 74.99 ตามลำดับ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 123 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคม WHA RIL ซึ่งได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน พฤษภาคม 2556


 • 2555

  มีนาคม 2555

  WHAWT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรีนใน WHA EIE จาก 43,200 ลบ.ม./วัน เป็น 86,400 ลบ.ม./วัน


  พฤศจิกายน 2555

  บริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมใน WHA ESIE 1 จาก 12,000 ลบ.ม./วัน เป็น 30,000 ลบ.ม./วัน


 • 2554

  มีนาคม 2554

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“WHAEG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 ภายใต้ชื่อบริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจไฟฟ้า โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99


 • 2551

  มิถุนายน 2551

  บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ภายใต้ชื่อบริษัท เหมราช คลีน วอเตอร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 645 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“WHAID”)


  กรกฏาคม 2551

  บริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าสิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม กับ WHAID และบริษัทย่อยของ WHAID ในนิคมอุตสาหกรรมของ WHAID จำนวน 4 โครงการ คือ WHA CIE 1, WHA EIE, ESIE, WHA ESIE 1 ซึ่งมีกำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 121,200 ลบ.ม./วัน

  บริษัทได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด (“WHAWT”) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายน้ำเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรีน ใน WHA EIE ซึ่งมีกำลังผลิตน้ำเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรีน 43,200 ลบ.ม./วัน และระบบบริหารจัดการน้ำเสีย 30,000 ลบ.ม./วัน