การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ( “บริษัท” ) ตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม และยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันและประสิทธิภาพในการจัดการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่สร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของ OECD Principles of Corporate Governance พร้อมกันนี้ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกอีกครั้ง “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)” นับเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบและการดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีรายชื่อปรากฎบนเว็บไซต์ของ CAC ที่ https://www.thai-cac.com/who-we-are/our-members/

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท


การกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยื่น


การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น