โครงการวางท่อจัดจำหน่าย และค้าปลีกก๊าซธรรมชาติโดย WHA

โครงการวางท่อจัดจำหน่าย และค้าปลีกก๊าซธรรมชาติโดย WHA (WHA NGDPs) โครงการนี้เป็นความร่วมมือทางธุรกิจของบริษัทชั้นนำด้านพลังงาน ซึ่งประกอบด้วย บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) และบริษัท เอ็มไอทีจี (ไทยแลนด์) จำกัด (MITG) ภายใต้นิติบุคคล บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (“Gulf WHA MT”)

ก๊าซธรรมชาติ เป็นพลังงานสะอาด มีราคาที่เหมาะสม จึงเป็นเชื้อเพลิงหลักของอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งทดแทนน้ำมันเตา หรือน้ำมันดีเซล นอกเหนือจากนั้น การให้บริการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อ สามารถช่วยลดความเสี่ยงการขนส่งทางถนน ลดปริมาณการจราจรในพื้นที่ และมีความปลอดภัยสูง พร้อมทั้งเพิ่มความมั่นคงในการใช้เชื้อเพลิงของลูกค้า เพราะระบบท่อก๊าซของ WHAUP เชื่อมโยงกับระบบท่อประธานก๊าซธรรมชาติของ ปตท.

ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 (WHANGD2)

ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 (WHANGD2) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นโครงการวางท่อจัดจำหน่าย และค้าปลีกก๊าซธรรมชาติโครงการแรกที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีความสามารถในการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติได้ 2,000,000 ล้านบีทียูต่อปี และ ได้รับการออกแบบเพื่อที่จะรองรับความต้องการการใช้ก๊าซธรรมชาติจากผู้ผลิตในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)


ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 (WHANGD4)

บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (“Gulf WHA MT”) เปิดโครงการท่อจัดจำหน่าย และค้าปลีกก๊าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งสามารถรองรับการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติได้ถึง 2,000,000 ล้านบีทียูต่อปี ซึ่งเป็นการเตรียมรองรับความต้องการพลังงานของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) อย่างต่อเนื่อง