สมัครงาน

ที่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่ใช่แค่ร่วมงานกับเรา แต่คือโอกาสที่จะก้าวไปพร้อมๆ กันในการพัฒนา ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจรแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ และร่วมสร้างอนาคตด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Health Environment & Safety - Assistant Manager (Rayong) 1 Position(s)

Qualification:

 • Male only, Thai nationality
 • Bachelor degree in Environmental Science, occupational health and safety, chemistry, engineering, industrial hygiene
 • 5 years of experience in manage safety, health and environmental activities
 • Professional Safety Officer License is a must
 • Experience in EHIA mandates and mitigation requirements
 • Experience in environmental management system requirements, relevant regulatory requirements
 • Good command in English both speaking and writing
 • Proficient in MS Office.

Responsibilities:

 • Conduct Health Environmental and Safety Committee meetings and take on Secretary position in the HES Committee
 • Inspect/review/reinforce/implement appropriate level of safety equipment and services, personal protective equipment, emergency procedures, first-aid facilities, safety/warning signs associated with operation, construction and products/services
 • Identify/mitigate/eliminate/control hazards and safety risks
 • Manage daily HES compliance in all IEs/ILs, project sites
 • Manage HES assurance through ISO 9001 & 14001 and other standards
 • Assist customers on HES related to water products/solar energy generation
 • Supervise HES staff
 • Report HES results and incident to authorities as required by law

Project Sales & Business Development - Power 1 Position(s)

Qualification:

 • Bachelor's degree or higher in Electrical Engineering, Water Engineering or relevant Engineering.
 • 3-5 years of experience in solar power, wind, water and power plant.
 • Having knowledge and skill in design and AutoCad or PVSyst system.
 • Good command of English.
 • Familiarity with Thai power industry, electricity tariff structure, key players, government agencies, permitting process.

Responsibilities:

 • Seek opportunities to develop power projects for supply to industrial users, with emphasis on solar power, water, wind and power plant.
 • Create and maintain relationship with target customers and partners.
 • Conduct technical site survey.
 • Conduct project feasibility studies.
 • Coordinate/ manage EPC contractors and technical consultants.
 • Prepare electricity supply proposal to industrial customers.
 • Prepare and negotiate project agreements including power purchase agreement and EPC contract.
 • Execute deals and fulfill company’s investment target.
 • Closely monitor government energy policy directions, and market conditions.

Maintenance Supervisor/Engineer 1 Position(s)

Qualification:

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) หรือ อุตสาหกรรมบัณฑิต (อสบ.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ด้านงาน O&M โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีความรู้ทางด้านงานการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • สามารถใช้งานเครื่องมือวัดในการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆได้ เช่น กล้องถ่ายภาพความร้อน Solar I-V Tester, Ground Tester
 • มีความรู้ด้าน Instrument & Control PLC
 • มีความเข้าใจกระบวนการหรือสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กกพ. กฟผ. กฟน. กฟภ. และกรมโรงงาน เป็นต้น
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

Responsibilities:

 • ควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากระบบ Solar Cell และจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน (ประจำ 3 เดือน, ประจำ 6 เดือน, ประจำ 1 ปี)
 • ควบคุมดำเนินการงานบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • วางแผนงานบำรุงรักษา และควบคุมงานให้ดำเนินการตามแผนงาน ในการบำรุงรักษาระบบ อุปกรณ์ ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นไปตามระเบียบดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน ISO
 • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ อุปกรณ์ ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทำการแก้ไข และทำการป้องกันการเกิดซ้ำ
 • ประสานงานผู้รับเหมาช่วงในการดำเนินการตามกิจกรรม ที่บริษัทฯ ทำการว่าจ้าง และควบคุมการดำเนินการให้บรรลุผล
 • ดำเนินการตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้า และคุณภาพไฟฟ้าของโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์
 • ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากการดำเนินการงาน O&M จัดทำรายงานสรุป เพื่อรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กกพ. กฟผ. กฟน. กฟภ. และกรมโรงงาน เป็นต้น
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Technician 1 Position(s)

Qualification:

 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิอนุปริญญาหรือปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรืออิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ด้านงาน O&M โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้านงานก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • สามารถใช้งานเครื่องมือวัดในการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆได้ เช่น กล้องถ่ายภาพความร้อน Solar I-V Tester, Ground Tester
 • มีความรู้ด้าน Instrument & Control PLC
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

Responsibilities:

 • ควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากระบบ Solar Cell และจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน (ประจำ 3 เดือน, ประจำ 6 เดือน, ประจำ 1 ปี)
 • ควบคุมดำเนินการงานบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • วางแผนงานบำรุงรักษา และควบคุมงานให้ดำเนินการตามแผนงาน ในการบำรุงรักษาระบบ อุปกรณ์ ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นไปตามระเบียบดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน ISO
 • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ อุปกรณ์ ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทำการแก้ไข และทำการป้องกันการเกิดซ้ำ
 • ประสานงานผู้รับเหมาช่วงในการดำเนินการตามกิจกรรม ที่บริษัทฯ ทำการว่าจ้าง และควบคุมการดำเนินการให้บรรลุผล
 • ดำเนินการตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้า และคุณภาพไฟฟ้าของโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์
 • ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากการดำเนินการงาน O&M จัดทำรายงานสรุป เพื่อรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Project Development Manager – Utilities Business 1 Position(s)

Qualification:

 • การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 7 ปีขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ
 • มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคด้านน้ำในประเทศไทย รวมทั้งระบบการบริหารจัดการน้ำ เทคโนโลยีที่ใช้ และบริษัทฯผู้ออกแบบและผู้รับเหมางานด้านน้ำ
 • ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน
 • ความสามารถในการประสานงานโครงการ
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

Responsibilities:

 • ประสานงานโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา ประสานงานกับคู่สัญญา ลูกค้า หุ้นส่วน ที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
 • จัดทำหรืทบทวนผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในด้านเทคนิค การเงิน สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย
 • วิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุน และความเสี่ยงของโครงการ จัดเตรียมเอกสารเพื่อนำเสนอผู้บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนโครงการ
 • จัดทำเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอในการประมูลคัดเลือกโครงการต่างๆ
 • จัดทำร่างสัญญาต่างๆของโครงการ รวมถึงเอกสารขอกำหนดของผู้ว่าจ้าง และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารงานโครงการในช่วงระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
 • ร่วมกำหนดและดำเนินตามแผนธุรกิจ สำหรับธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำของ WHA UP
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อโอกาสในการดำเนินธุรกิจ
 • รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

And here is our office address

WHA Utilities & Power Public Company Limited

24th Floor, UM Tower 9 Ramkhamhaeng Road, Suanlaung, Bangkok 10250, Thailand
Tel: (662) 719-9559 Fax: (662) 717-2128 Email: recruitment@wha.co.th