สมัครงาน

ที่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่ใช่แค่ร่วมงานกับเรา แต่คือโอกาสที่จะก้าวไปพร้อมๆ กันในการพัฒนา ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจรแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ และร่วมสร้างอนาคตด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Electrical Engineer – Manager / Assistant Manager 1 Position(s)

Qualification:

 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering or related fields.
 • Experience at least 3 years in solar PV system design and installation supervision.
 • Proficiency with AutoCAD
 • Good command of English both written and spoken

Responsibilities:

 • Understanding of Thai regulations and standards related to solar PV electrical system installation.
 • Supervision of solar PV electrical equipment installation.
 • Conceptual / single-line design for solar PV system for industrial users.

Customer Development Manager 1 Position(s)

Qualification:

 • Male or Female age between 30-35 year-old.
 • Bachelor’s degree in Engineering, Sciences, Business Administration, Finance, Economics or related field.
 • At least 5 years of experience in Utilities industry or related to Utilities product.
 • Knowledge of Water System Management and Technology.
 • Good command in communication in Thai and English.
 • Able to work under pressure and good in problem-solving.

Responsibilities:

 • Promote WHAUP services in water business to both existing and new client in Industrial, Commercial and Municipal market both in Thailand and CLMV
 • Meet with clients to determine their needs and objectives and educates them on the various value added solutions WHAUP can bring as Water total solutions and clearly understand client’s specific requirements and interpret those requirements into practical solutions
 • Consider creative and innovative applications when proposing the solutions that meet or exceed client’s expectations
 • Identify feasible opportunities for WHAUP in new markets including application and new types of business opportunities
 • Identify where and how WHAUP can position itself in selected Markets ahead of competitors in Water business
 • Work closely with WHA Industrial Development to negotiate and execute the Water Service Agreement and/or other related agreements within WHA Group
 • Follow up with the Private/Government sectors on the Water projects opportunities
 • Strategically initiate the new business networking
 • To carry out other specific duties as requested

Energy Sales and Marketing (Senior Manager / Manager Level) 1 Position(s)

Qualification:

 • Experience in Industrial Energy Sale related to Power, Steam, Solar Rooftop, Natural Gas Retail, CNG, or other energy solutions.
 • Working experience 5 years for Senior Manager Level and 3 years for Manager Level.
 • Understanding of industrial customers' energy demand characteristics
 • Familiar with Energy sale/purchase contract.
 • Familiarity with Chonburi and Rayong industrial areas is a plus and able to drive long distances and on regular basis.
 • Knowledge in Solar Power System and Natural Gas Distribution (NGD) are preferable.
 • Excellent in English proficiency.
 • Have a good negotiating skill.

Responsibilities:

 • Marketing and selling of energy products to industrial customers
 • Negotiate energy sale/purchase agreements
 • Manage relationship with industrial customers and coordinate after-sale service

PPD Manager/Senior Manager 1 Position(s)

Qualification:

 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
 • At least 5-year experience in electrical engineering and solar power development
 • Experience managing solar PV project construction (Solar Rooftop experience is a plus)
 • Good understanding of power purchasing and construction contract arrangement
 • Familiarity with Thai solar power industry and regulatory framework
 • Strong people management and leadership skills

Responsibilities:

 • Closely monitor government policy directions and market conditions related to solar power
 • Seek and pursue investment opportunities in solar power projects for supply to the grid as well as private customers
 • Analyze investment returns, risks and prepare presentation to management for decision
 • Manage and negotiate contracts including power purchase, construction and equipment (PV/Inverter) supply contracts
 • Manage solar power project installation, construction and permits applications
 • Other works related to solar power project development and construction

Asset Management (Senior Manager Level) 1 Position(s)

Qualification:

 • Bachelor’s Degree in Engineering, Economics or Finance
 • Minimum 5-year experience in Power industry and 3-year experience in Operating Asset Management
 • Familiarity with Thai power and energy industry
 • Good understanding of power generation technologies and processes
 • Good understanding of project finance concepts and power project contracts
 • Financial modelling and investment analytical skills
 • Strong coordination and interpersonal kills
 • Highly proficient in both Thai and English

Responsibilities:

 • Management of operating assets’ information including but not limited to project details, executed documents, performance records and board of directors and shareholders meeting records.
 • Monitoring performance and scheduled maintenance activities of operating assets.
 • Summarize key issues and recommend suitable actions to executives in preparation of board of directors and shareholders meetings of subsidiary companies
 • Identify key risk factors related to plant operation and monitor closely when key technical issues arise
 • Prepare reports and compile summary of assets portfolio performance and projection for use by finance, accounting and planning departments
 • Coordinate and maintain good relationship with JV partners as well as their relevant teams

Customer Development Manager – Utilities 1 Position(s)

Qualification:

 • Male or Female age between 30-35 year-old.
 • Bachelor’s degree in Engineering, Sciences, Business Administration, Finance, Economics or related field.
 • At least 5 years of experience in Utilities industry or related to Utilities product.
 • Knowledge of Water System Management and Technology.
 • Good command in communication in Thai and English.
 • Able to work under pressure and good in problem-solving.

Responsibilities:

 • Promote WHAUP services in water business to both existing and new client in Industrial, Commercial and Municipal market both in Thailand and CLMV
 • Meet with clients to determine their needs and objectives and educates them on the various value added solutions WHAUP can bring as Water total solutions and clearly understand client’s specific requirements and interpret those requirements into practical solutions
 • Consider creative and innovative applications when proposing the solutions that meet or exceed client’s expectations
 • Identify feasible opportunities for WHAUP in new markets including application and new types of business opportunities
 • Identify where and how WHAUP can position itself in selected Markets ahead of competitors in Water business
 • Work closely with WHA Industrial Development to negotiate and execute the Water Service Agreement and/or other related agreements within WHA Group
 • Follow up with the Private/Government sectors on the Water projects opportunities
 • Strategically initiate the new business networking
 • To carry out other specific duties as requested

Electrical Engineer – Manager / Assistant Manager 1 Position(s)

Qualification:

 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering or related fields.
 • Experience at least 3 years in solar PV system design and installation supervision.
 • Proficiency with AutoCAD
 • Good command of English both written and spoken

Responsibilities:

 • Understanding of Thai regulations and standards related to solar PV electrical system installation.
 • Supervision of solar PV electrical equipment installation.
 • Conceptual / single-line design for solar PV system for industrial users.

Energy Sales and Marketing (Senior Manager / Manager Level) 1 Position(s)

Qualification:

 • Experience in Industrial Energy Sale related to Power, Steam, Solar Rooftop, Natural Gas Retail, CNG, or other energy solutions.
 • Working experience 5 years for Senior Manager Level and 3 years for Manager Level.
 • Understanding of industrial customers' energy demand characteristics
 • Familiar with Energy sale/purchase contract.
 • Familiarity with Chonburi and Rayong industrial areas is a plus and able to drive long distances and on regular basis.
 • Knowledge in Solar Power System and Natural Gas Distribution (NGD) are preferable.
 • Excellent in English proficiency.
 • Have a good negotiating skill.

Responsibilities:

 • Marketing and selling of energy products to industrial customers
 • Negotiate energy sale/purchase agreements
 • Manage relationship with industrial customers and coordinate after-sale service

Project Development Manager – Utilities Business 1 Position(s)

Qualification:

 • การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 7 ปีขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ
 • มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคด้านน้ำในประเทศไทย รวมทั้งระบบการบริหารจัดการน้ำ เทคโนโลยีที่ใช้ และบริษัทฯผู้ออกแบบและผู้รับเหมางานด้านน้ำ
 • ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน
 • ความสามารถในการประสานงานโครงการ
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

Responsibilities:

 • ประสานงานโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา ประสานงานกับคู่สัญญา ลูกค้า หุ้นส่วน ที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
 • จัดทำหรืทบทวนผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในด้านเทคนิค การเงิน สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย
 • วิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุน และความเสี่ยงของโครงการ จัดเตรียมเอกสารเพื่อนำเสนอผู้บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนโครงการ
 • จัดทำเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอในการประมูลคัดเลือกโครงการต่างๆ
 • จัดทำร่างสัญญาต่างๆของโครงการ รวมถึงเอกสารขอกำหนดของผู้ว่าจ้าง และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารงานโครงการในช่วงระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
 • ร่วมกำหนดและดำเนินตามแผนธุรกิจ สำหรับธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำของ WHA UP
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อโอกาสในการดำเนินธุรกิจ
 • รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Solar Power Construction (Senior Manager / Manager Level) 1 Position(s)

Qualification:

 • Experience in Solar Power project construction management.
 • Working experience 5 years for Senior Manager Level and 3 years for Manager Level.
 • Knowledge of Thai solar power industry, construction/installation contractors.
 • Familiarity with Thai regulations related to solar rooftop system construction.
 • Familiarity with world's major PV and inverters brands.
 • Knowledgeable in construction contract and construction management and quality control.
 • Technical expertise in solar power generation.

Responsibilities:

 • Manage and supervise solar rooftop power system construction projects and construction contractors.
 • Supervise main solar equipment selection and procurement.
 • Manage and supervise PV system engineering and design works, quality and safety control.
 • Manage engineering consultants.
 • Manage permit and license applications.
 • Other works related to solar system installation project management

And here is our office address

WHA Utilities & Power Public Company Limited

24th Floor, UM Tower 9 Ramkhamhaeng Road, Suanlaung, Bangkok 10250, Thailand
Tel: (662) 719-9559 Fax: (662) 717-2128 Email: recruitment@wha.co.th