สมัครงาน

ที่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่ใช่แค่ร่วมงานกับเรา แต่คือโอกาสที่จะก้าวไปพร้อมๆ กันในการพัฒนา ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจรแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ และร่วมสร้างอนาคตด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Site Manager (Rayong) 1 Position(s)

Qualification:

 • BSc in business administration, management, engineering, industrial technology
 • 5 years of experience in production and manufacturing processes and techniques in water products
 • Knowledge of raw materials, quality/environment management systems ISO 9001&14001, national/international recognized health and safety standards and compliance, process improvement techniques, engineering and technology principles and practices, machines and tools related to water production
 • Knowledge of business, finance and management principles, human resource principles and practices
 • Excellent with planning and organizing, co-ordinate and control, critical thinking and problem solving, decision-making, influencing and leading, and team work
 • Outstanding with communication skills, time management, conflict management, and adaptability
 • Proficient in MS Office
 • Excellent quality in leadership, customer service oriented, persuasive

Responsibilities:

 • On-site direct management and supervision to water production, product quality assurance, HES mandates, staff supervision, customer relation and assistance, managerial activities
 • Liaise with managers/supervisors on production objectives and requirements
 • Ensure efficient collaboration and co-ordination with relevant departments
 • Control production budgets, costs and maintain PIs
 • Manage product quality assurance through ISO 9001 & 14001
 • Assist customers related to water products and resolve issues
 • Supervise and evaluate staff performance
 • Schedule production, major maintenance, man power
 • Report operational results
 • Manage resources and outsource contracts
 • Comply to laws and regulations to all activities happened at site

Project Sales & Business Development Manager – Power Business 1 Position(s)

Qualification:

 • Bachelor’s and/or Master’s Degrees in Engineering, Economics, Finance or Business
 • 7-year experience in power/energy business development
 • Familiarity with Thai power industry and regulatory framework
 • Experience developing projects abroad (Vietnam experience is a plus).
 • Knowledge in solar power, energy storage system, microgrid/smart grid is a plus.
 • Good understanding of power business contracts including PPA, EPC, Financing, JDA, SHA, etc.
 • Good investment analytical skill
 • Very good project management skill
 • Very good command of business English

Responsibilities:

 • Closely monitor government energy policy directions and market conditions in Thailand and Vietnam
 • Develop solar rooftop projects for supply to factories
 • Develop microgrid / smart grid system of power supply in industrial estates
 • Pursue investment opportunities in solar farm projects abroad especially Vietnam
 • Analyze investment returns, prepare proposal for electricity sale, negotiate project contracts, manage relationship with key industry players, manage 3rd-party advisors, prepare presentation to management for decision,
 • Other works related to power project development

Maintenance Senior Technician / Technician 2 Position(s)

Qualification:

 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิอนุปริญญาหรือปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรืออิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ด้านงาน O&M โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างน้อย 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้านงานก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • สามารถใช้งานเครื่องมือวัดในการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆได้ เช่น กล้องถ่ายภาพความร้อน Solar I-V Tester, Ground Tester
 • มีความรู้ด้าน Instrument & Control PLC
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

Responsibilities:

 • ควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากระบบ Solar Cell และจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน (ประจำ 3 เดือน, ประจำ 6 เดือน, ประจำ 1 ปี)
 • ควบคุมดำเนินการงานบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • วางแผนงานบำรุงรักษา และควบคุมงานให้ดำเนินการตามแผนงาน ในการบำรุงรักษาระบบ อุปกรณ์ ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นไปตามระเบียบดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน ISO
 • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ อุปกรณ์ ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทำการแก้ไข และทำการป้องกันการเกิดซ้ำ
 • ประสานงานผู้รับเหมาช่วงในการดำเนินการตามกิจกรรม ที่บริษัทฯ ทำการว่าจ้าง และควบคุมการดำเนินการให้บรรลุผล
 • ดำเนินการตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้า และคุณภาพไฟฟ้าของโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์
 • ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากการดำเนินการงาน O&M จัดทำรายงานสรุป เพื่อรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Health Environment & Safety - Assistant Manager (Rayong) 1 Position(s)

Qualification:

 • Male only, Thai nationality
 • Bachelor degree in Environmental Science, occupational health and safety, chemistry, engineering, industrial hygiene
 • 5 years of experience in manage safety, health and environmental activities
 • Professional Safety Officer License is a must
 • Experience in EHIA mandates and mitigation requirements
 • Experience in environmental management system requirements, relevant regulatory requirements
 • Good command in English both speaking and writing
 • Proficient in MS Office.

Responsibilities:

 • Conduct Health Environmental and Safety Committee meetings and take on Secretary position in the HES Committee
 • Inspect/review/reinforce/implement appropriate level of safety equipment and services, personal protective equipment, emergency procedures, first-aid facilities, safety/warning signs associated with operation, construction and products/services
 • Identify/mitigate/eliminate/control hazards and safety risks
 • Manage daily HES compliance in all IEs/ILs, project sites
 • Manage HES assurance through ISO 9001 & 14001 and other standards
 • Assist customers on HES related to water products/solar energy generation
 • Supervise HES staff
 • Report HES results and incident to authorities as required by law

Maintenance Supervisor / Engineer 1 Position(s)

Qualification:

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) หรือ อุตสาหกรรมบัณฑิต (อสบ.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ด้านงาน O&M โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีความรู้ทางด้านงานการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • สามารถใช้งานเครื่องมือวัดในการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆได้ เช่น กล้องถ่ายภาพความร้อน Solar I-V Tester, Ground Tester
 • มีความรู้ด้าน Instrument & Control PLC
 • มีความเข้าใจกระบวนการหรือสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กกพ. กฟผ. กฟน. กฟภ. และกรมโรงงาน เป็นต้น
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

Responsibilities:

 • ควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากระบบ Solar Cell และจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน (ประจำ 3 เดือน, ประจำ 6 เดือน, ประจำ 1 ปี)
 • ควบคุมดำเนินการงานบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • วางแผนงานบำรุงรักษา และควบคุมงานให้ดำเนินการตามแผนงาน ในการบำรุงรักษาระบบ อุปกรณ์ ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นไปตามระเบียบดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน ISO
 • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ อุปกรณ์ ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทำการแก้ไข และทำการป้องกันการเกิดซ้ำ
 • ประสานงานผู้รับเหมาช่วงในการดำเนินการตามกิจกรรม ที่บริษัทฯ ทำการว่าจ้าง และควบคุมการดำเนินการให้บรรลุผล
 • ดำเนินการตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้า และคุณภาพไฟฟ้าของโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์
 • ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากการดำเนินการงาน O&M จัดทำรายงานสรุป เพื่อรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กกพ. กฟผ. กฟน. กฟภ. และกรมโรงงาน เป็นต้น
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

And here is our office address

WHA Utilities & Power Public Company Limited

24th Floor, UM Tower 9 Ramkhamhaeng Road, Suanlaung, Bangkok 10250, Thailand
Tel: (662) 719-9559 Fax: (662) 717-2128 Email: recruitment@wha.co.th