สมัครงาน

ที่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่ใช่แค่ร่วมงานกับเรา แต่คือโอกาสที่จะก้าวไปพร้อมๆ กันในการพัฒนา ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจรแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ และร่วมสร้างอนาคตด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Project Sales & Business Development Manager – Power Business 1 Position(s)

Qualification:

 • Bachelor’s and/or Master’s Degrees in Engineering, Economics, Finance or Business
 • 7-year experience in power/energy business development
 • Familiarity with Thai power industry and regulatory framework
 • Experience developing projects abroad (Vietnam experience is a plus).
 • Knowledge in solar power, energy storage system, microgrid/smart grid is a plus.
 • Good understanding of power business contracts including PPA, EPC, Financing, JDA, SHA, etc.
 • Good investment analytical skill
 • Very good project management skill
 • Very good command of business English

Responsibilities:

 • Closely monitor government energy policy directions and market conditions in Thailand and Vietnam
 • Develop solar rooftop projects for supply to factories
 • Develop microgrid / smart grid system of power supply in industrial estates
 • Pursue investment opportunities in solar farm projects abroad especially Vietnam
 • Analyze investment returns, prepare proposal for electricity sale, negotiate project contracts, manage relationship with key industry players, manage 3rd-party advisors, prepare presentation to management for decision,
 • Other works related to power project development

Maintenance Senior Technician / Technician 2 Position(s)

Qualification:

 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิอนุปริญญาหรือปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรืออิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ด้านงาน O&M โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างน้อย 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้านงานก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • สามารถใช้งานเครื่องมือวัดในการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆได้ เช่น กล้องถ่ายภาพความร้อน Solar I-V Tester, Ground Tester
 • มีความรู้ด้าน Instrument & Control PLC
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

Responsibilities:

 • ควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากระบบ Solar Cell และจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน (ประจำ 3 เดือน, ประจำ 6 เดือน, ประจำ 1 ปี)
 • ควบคุมดำเนินการงานบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • วางแผนงานบำรุงรักษา และควบคุมงานให้ดำเนินการตามแผนงาน ในการบำรุงรักษาระบบ อุปกรณ์ ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นไปตามระเบียบดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน ISO
 • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ อุปกรณ์ ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทำการแก้ไข และทำการป้องกันการเกิดซ้ำ
 • ประสานงานผู้รับเหมาช่วงในการดำเนินการตามกิจกรรม ที่บริษัทฯ ทำการว่าจ้าง และควบคุมการดำเนินการให้บรรลุผล
 • ดำเนินการตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้า และคุณภาพไฟฟ้าของโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์
 • ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากการดำเนินการงาน O&M จัดทำรายงานสรุป เพื่อรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Compliance Manager 1 Position(s)

Qualification:

 • Male or Female Age 30 - 37 years old
 • Bachelor Degree or higher in law from recognized and distinguished universities
 • Minimum 5 - 7 years' experience from law firm or in-house corporate lawyer from leading company, preferably from international law firm
 • Good understanding of corporate laws, contractual laws, real estate laws and general commercial legal issues
 • Good commercial contract drafting skills and ability to deal with commercial transactions
 • Good Command and understating of Thai and English language (speaking and writing)
 • Good analytical, drafting, communication, coordination and research skills
 • Positive attitude, maturity, reliable and independent
 • Ability to work independently or as a team with good interpersonal and skills
 • Lawyer License is required

Responsibilities:

 • Ensure that the company's corporate governance processes are in line with the regulatory and corporate requirement
 • Initiate, develop, maintain and revise policies and procedures for the general operation of a compliance program (compliance risks programs and policies) and its related activities to prevent illegal, unethical, improper conduct or any operational risk
 • Manage day-to-day operation of the compliance program and monitor its effectiveness, recommend corrective actions, and assist corporate functions and business units in addressing such risks
 • Provide consultations and suggestions to other business units on compliance-related matters
 • Draft, review and revise all kinds of commercial contracts and various forms of agreements or legal documentations in both Thai and English
 • Provide legal advice and conducting legal research which related to company businesses and activities
 • Prepare and/or review legal documents which related to company businesses and activities
 • Prepare and administer legal documentation in support of all internal requirements

Project Sales & Business Development Manager - Power 1 Position(s)

Qualification:

 • Bachelor's degree or higher in Electrical Engineering, Water Engineering or relevant Engineering.
 • 5 years of experience in solar power, wind, water and power plant.
 • Having knowledge and skill in design and AutoCad or PVSyst system.
 • Good command of English.
 • Familiarity with Thai power industry, electricity tariff structure, key players, government agencies, permitting process.

Responsibilities:

 • Seek opportunities to develop power projects for supply to industrial users, with emphasis on solar power, water, wind and power plant.
 • Create and maintain relationship with target customers and partners.
 • Conduct technical site survey.
 • Conduct project feasibility studies.
 • Coordinate / manage EPC contractors and technical consultants.
 • Prepare electricity supply proposal to industrial customers.
 • Prepare and negotiate project agreements including power purchase agreement and EPC contract.
 • Execute deals and fulfill company’s investment target.
 • Closely monitor government energy policy directions, and market conditions.

Health Environment & Safety - Assistant Manager (Rayong) 1 Position(s)

Qualification:

 • Male only, Thai nationality
 • Bachelor degree in Environmental Science, occupational health and safety, chemistry, engineering, industrial hygiene
 • 5 years of experience in manage safety, health and environmental activities
 • Professional Safety Officer License is a must
 • Experience in EHIA mandates and mitigation requirements
 • Experience in environmental management system requirements, relevant regulatory requirements
 • Good command in English both speaking and writing
 • Proficient in MS Office.

Responsibilities:

 • Conduct Health Environmental and Safety Committee meetings and take on Secretary position in the HES Committee
 • Inspect/review/reinforce/implement appropriate level of safety equipment and services, personal protective equipment, emergency procedures, first-aid facilities, safety/warning signs associated with operation, construction and products/services
 • Identify/mitigate/eliminate/control hazards and safety risks
 • Manage daily HES compliance in all IEs/ILs, project sites
 • Manage HES assurance through ISO 9001 & 14001 and other standards
 • Assist customers on HES related to water products/solar energy generation
 • Supervise HES staff
 • Report HES results and incident to authorities as required by law

Maintenance Supervisor / Engineer 1 Position(s)

Qualification:

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) หรือ อุตสาหกรรมบัณฑิต (อสบ.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ด้านงาน O&M โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีความรู้ทางด้านงานการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • สามารถใช้งานเครื่องมือวัดในการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆได้ เช่น กล้องถ่ายภาพความร้อน Solar I-V Tester, Ground Tester
 • มีความรู้ด้าน Instrument & Control PLC
 • มีความเข้าใจกระบวนการหรือสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กกพ. กฟผ. กฟน. กฟภ. และกรมโรงงาน เป็นต้น
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

Responsibilities:

 • ควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากระบบ Solar Cell และจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน (ประจำ 3 เดือน, ประจำ 6 เดือน, ประจำ 1 ปี)
 • ควบคุมดำเนินการงานบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • วางแผนงานบำรุงรักษา และควบคุมงานให้ดำเนินการตามแผนงาน ในการบำรุงรักษาระบบ อุปกรณ์ ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นไปตามระเบียบดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน ISO
 • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ อุปกรณ์ ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทำการแก้ไข และทำการป้องกันการเกิดซ้ำ
 • ประสานงานผู้รับเหมาช่วงในการดำเนินการตามกิจกรรม ที่บริษัทฯ ทำการว่าจ้าง และควบคุมการดำเนินการให้บรรลุผล
 • ดำเนินการตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้า และคุณภาพไฟฟ้าของโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์
 • ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากการดำเนินการงาน O&M จัดทำรายงานสรุป เพื่อรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กกพ. กฟผ. กฟน. กฟภ. และกรมโรงงาน เป็นต้น
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

And here is our office address

WHA Utilities & Power Public Company Limited

24th Floor, UM Tower 9 Ramkhamhaeng Road, Suanlaung, Bangkok 10250, Thailand
Tel: (662) 719-9559 Fax: (662) 717-2128 Email: recruitment@wha.co.th