Company Blog

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ถือเป็น 1 ในโครงสร้างพื้นฐานหลัก ของโครงการ EEC ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งการเป็นศูนย์กลางคมนาคม และขนส่งทางน้ำ

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ถือเป็น 1 ในโครงสร้างพื้นฐานหลัก ของโครงการ EEC ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งการเป็นศูนย์กลางคมนาคม และขนส่งทางน้ำ และจะส่งผลให้เกิดการลงทุนในด้านต่างๆ ที่ช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนี้

  1. เพิ่มขีดความสามารถ และความจุในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ และสินค้าเหลว 19 ตัน/ปี
  2. เพื่อใผู้มีท่าเทียบเรือสาธารณะ ให้บริการเพิ่มมากขึ้น
  3. เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  4. เพื่อรักษาความมั่นคง ด้านพลังงานของประเทศ

การก่อตั้งโครงการดังกล่าวยังเป็นประตูการค้า รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน สู่เศรษฐกิจนานาชาติ

WHA Group นั้นมีนิคมอุตสาหกรรม ถึง 3 แห่ง ที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางไปยังท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ต่อการขนส่ง สินค้าที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้ประกอบการ

ที่มา: www.eeco.or.th

#WHA #WHAGROUP #EEC #โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด

===============================

Website: www.wha-group.com
Facebook: www.facebook.com/whagroup​
Twitter: www.twitter.com/GroupWha​
LinkedIn: www.linkedin.com/company/wha-corporation
Youtube: https://www.youtube.com/TheWHAGroup


ข่าวอื่นๆ