CSR News

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป แบ่งปันความสุขผ่านหลากหลายกิจกรรมเพื่อดูแลและช่วยเหลือสังคม

ปี 2563 นับเป็นปีแห่งความท้าทาย ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คน ชุมชน และธุรกิจต่างๆ มากมายทั่วโลกโดยที่เราทุกคนไม่เคยคาดคิดมาก่อน ทำให้ทุกภาคส่วนต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวสู่วิถีชีวิตแบบใหม่หรือนิว นอร์มอล ในปี 2564 นี้ จึงถือเป็นโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่ทำให้เราได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เดินหน้าจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมมากมายเพื่อดูแลชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ตลอดเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา พร้อมยกระดับความเป็นอยู่ของทุกคนให้ดีขึ้น

บ่มเพาะเยาวชนผ่านความช่วยเหลือด้านการศึกษา

ดับบลิวเอชเอ สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะเด็กเล็ก ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินตอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้จากการสัมผัสและพัฒนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยบ่มเพาะจินตนาการและทำให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน

นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนบ้านระเวิง ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่ดีและปลอดภัยภายในโรงเรียน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมสำหรับการทำกิจกรรมทางกายภาพสำหรับน้องๆ นักเรียน

สนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับบริการด้านสาธาณสุขที่ดีในพื้นที่ห่างไกล บริษัทฯ ได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ่อวิน จังหวัดชลบุรี สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลท่าวังผา จ.น่าน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนบริเวณใกล้เคียง

ดับบลิวเอชเอ ตอกย้ำการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในการปกป้องชุมชุนให้มีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่แข็งแรง สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีเขาคันทรง ในอำเภอศรีราชา เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลเขาคันทรง

บริษัทฯ มีความมุ่งหวังที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถมอบบริการที่รวดเร็วให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางด้านสาธารณสุข ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านมาบลำบิด

ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกๆ คนในชุมชนถือเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างมาก บริษัทฯพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อกล้อง CCTV สำหรับติดตั้งบริเวณโรงเรียนบ้านท่าจาม ตำบลหนองเสือช้าง จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ตลอดจนบุคลากรภายในโรงเรียน

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังได้ร่วมกับสถานีตำรวจในท้องถิ่น จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันให้แก่คนในพื้นที่ พร้อมส่งมอบป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎการขับขี่และการรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดให้แก่ตำรวจจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างสังคมที่น่าอยู่และปลอดภัยให้แก่ชาวชุมชน

เพื่อช่วยดูแลพื้นที่สาธารณะให้มีความสะอาด สวยงามน่ามอง ดับบลิวเอชเอ ร่วมสนับสนุนโครงการขุดลอกคลองมาบปู ในตำบลเขาคันทรง ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากในพื้นที่ ทั้งยังได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อกล้องถ่ายภาพเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทำให้การบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้ลูกหลานได้รู้จักและสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น ต่อไป ผ่านกิจกรรมงานประเพณีวิ่งควายของชุมชนบ้านมาบลำบิด ตำบลคลองกิ่ว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังได้ส่งต่อความสุข แบ่งปันรอยยิ้มด้วยการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุในเมืองพัทยา

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามัคคีและดูแลชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมช่วยเหลือกันและกันในช่วงเวลาแห่งความท้าทายเช่นนี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มุ่งมั่นตั้งใจทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสานต่อโครงการดูแลชุมชนอย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าไปกับทุกคน มุ่งหวังให้ทุกชีวิตในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน


ข่าวอื่นๆ