CSR News

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยึดมั่นหลักการ ESG มุ่งพัฒนาชุมชน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เดินหน้าช่วยเหลือชุมชนโดยสานต่อโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและสนับสนุนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจในการสร้างสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชนโดยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร เพื่อร่วมกันหาวิธีพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ทั้งยังยึดมั่นในการใช้แนวคิดการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG โดยทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อบรรลุพันธกิจดังกล่าว

ด้านสุขภาพ

แม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แล้ว แต่สมาชิกในชุมชนก็ยังจำเป็นต้องระมัดระวังและใช้มาตรการป้องกันต่อไป บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนวัสดุทางการแพทย์แก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลในการตรวจและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้สนับสนุนสถานที่รับบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดจังหวัดระยอง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยของสถานพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัด นอกเหนือจากนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2565 แก่ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหารายได้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล อีกด้วย

การศึกษา คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของเยาวชนเป็นอย่างมาก และเพื่อสนับสนุนให้เหล่านักเรียนสามารถไปถึงความฝันและมีอนาคตที่ดีขึ้น บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เขตตำบลหนองบัว และเขตตำบลบางบุตร จังหวัดระยอง เพื่อที่เด็ก ๆ จะสามารถประกอบอาชีพและช่วยเหลือครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต

กลุ่มบริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและเพดานอาคารเรียนแก่โรงเรียนบ้านเฉลิมลาภ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักเรียนได้มีห้องเรียนที่ปลอดภัย และสนับสนุนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารสถานที่แก่โรงเรียนบ้านระเวิง จังหวัดชลบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษาของโรงเรียน

นอกจากนั้นยังได้ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะและกีฬาแก่โรงเรียนบ้านหมื่นจิต จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพตามความสนใจนอกเหนือจากหลักวิชาการ รวมทั่งสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาการศึกษาในการจัดหาอุปกรณ์กีฬา ประจำปี 2565 แก่โรงเรียนบ้านเขาคันทรง จังหวัดชลบุรี เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้เห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีม ความมุ่งมั่น ความเป็นมิตร และความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เพื่อฝึกฝนทักษะด้านกีฬาให้เยาวชนในพื้นที่ อีกด้วย

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมอบความรู้ด้านเกษตรกรรมแก่นักเรียน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยสนับสนุนโครงการจัดทำแปลงเกษตรเพื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนบ้านมาบลำบิด จังหวัดชลบุรี กลุ่มบริษัทฯ ยังได้สนับสนุนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) แก่โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก ในจังหวัดระยอง เพื่ออธิบายถึงการคัดแยกขยะและนำขยะไปทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

สภาพแวดล้อมที่ดีเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจที่ดี นำไปสู่ความปลอดภัย และทำให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น กลุ่มบริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยลดภาวะอากาศเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนโครงการกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์แก่บ้านเฉลิมลาภ จังหวัดชลบุรี เพื่อกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ และด้วยปริมาณขยะในครัวเรือนที่มากขึ้น จึงได้สนับสนุนการจัดซื้อถังพลาสติกสำหรับจัดทำถังขยะเปียก เพื่อสอนชาวชุมชนให้รู้จักแยกขยะในครัวเรือน ช่วยให้ชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น

สืบสานค่านิยมและประเพณีไทย

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาของไทย กลุ่มบริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการชุมชนต่าง ๆ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง จังหวัดชลบุรี โดยร่วมจัดพิธีทำบุญตามวัดต่างๆ ในพื้นที่ พร้อมด้วยสมาชิกในชุมชนจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังได้ร่วมทำบุญงานมุทิตาจิต 95 ปี หลวงปู่สัน ณ วัดละหารใหญ่ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนบ้านเขาหิน ครบรอบ 43 ปี กับชาวชุมชน อีกด้วย

กลุ่มบริษัทฯ ได้สนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในชุมชนต่าง ๆ เพื่อสืบสานประเพณีและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวชุมชน สนับสนุนกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิ่งควายในชุมชนต่าง ๆ อาทิ บ้านมาบคล้า บ้านสุรศักดิ์ และบ้านมาบลำบิด จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมและโครงการเพื่อชุมชน

ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด และ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด สนับสนุนโครงการจัดสร้างเนินชะลอความเร็ว ในชุมชนบ้านเฉลิมลาภ จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยชะลอรถที่สัญจรบนท้องถนนและลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการขุดลอกลำห้วยคลองมาบปู จังหวัดชลบุรี เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน นอกจากนี้ ทั้งสองบริษัทยังได้สนับสนุนโครงการตำรวจอาสา สถานีตำรวจภูธรคลองกิ่ว จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐและเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบนิคมฯ ทั้งยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาคันทรง จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีงานบุญประจำปี และร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุ

กลุ่มบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน บ้านชากมะหาด จังหวัดระยอง และสนับสนุนเครื่องปรับอากาศติดตั้งห้องปฏิบัติการ อปพร. และสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำถุงยังชีพแก่ชุมชนในพื้นที่ตำบลปลวกแดง โดยทั้งสองบริษัทยังสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานและบุคลากรในองค์กรแก่องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหาร และคณะผู้แทนทางธุรกิจ อาสาสมัคร และผู้เยี่ยมชมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่ออธิบายการดำเนินงานและสาธิตระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและโครงการเพื่อความยั่งยืนอื่น ๆ ในพื้นที่นิคมฯ

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มุ่งมั่นช่วยเหลือสมาชิกทุกคนในชุมชน ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงผู้สูงอายุ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อนาคตที่สดใส และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ด้วยการรับฟังปัญหาและทำงานอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนและผู้นำของกลุ่ม สมาคม และมูลนิธิต่าง ๆ และด้วยการประยุกต์ใช้หลักการ ESG ในการดำเนินงาน ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีเป้าหมายที่จะทำงานเพื่อความยั่งยืน และสร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับชุมชน ทั้งนี้ การทำงานร่วมกันจะช่วยวางรากฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อชุมชนที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จ


ข่าวอื่นๆ