CSR News

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมกับกนอ. ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ผ่านโครงการ Let’s Zero Together ปลูกเพื่อลด สู่อนาคตที่ยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าต้นแบบ “Let’s Zero Together ปลูกเพื่อลด สู่อนาคตที่ยั่งยืน” จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 บนพื้นที่ 99 ไร่ จำนวนต้นไม้ที่ปลูก 14,550 ต้น โดยกิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ออกสู่สภาพแวดล้อมได้ถึง 131 ตัน สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นสู่ Net Zero Emission อย่างแท้จริง

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อชุมชน ทั้งในด้านการศึกษา กีฬา สุขภาพ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเป็นอยู่ของคนในชุมชนโดยรวม


ข่าวอื่นๆ