โครงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว


นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และอาสาสมัครชุมชนในโครงการปลูกป่าในตําบลบ่อวิน โดยปลูกต้นไม้พื้นเมืองจํานวน 300 ต้น อาทิ ต้นมะค่า ลําดวน และมะฮอกกานี ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเขาหิน จังหวัดชลบุรี ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของต้นไม้ในระบบนิเวศและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อในชีวิตประจําวัน นอกเหนือจากการให้ความร่มรื่นแล้ว ต้นไม้ที่แข็งแรงยังผลิตออกซิเจนและช่วยลดปริมาณคาร์บอนในอากาศ รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยแหละแหล่งอาหารของสัตว์ป่า รวมไปถึงการรักษาสภาพน้ําและดินให้อุดมสมบูรณ์

นอกจากนี้ กิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวยังมีการสอนเด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลและแนวทางวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พนักงานจากกลุ่มบริษัท WHA ได้ส่งมอบถังขยะรหัสสีให้แก่โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และได้อธิบายแนวคิดการคัดแยก และรีไซเคิลขยะเพื่อให้โลกสะอาด นักเรียนเข้าร่วมพูดคุย ในประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะ และรับฟังคําแนะนําและเคล็ดลับเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะและการนําสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ การแบ่งปันคุณค่าของการทําความดี เพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถเริ่มได้ที่อายุยังน้อย

โครงการอื่นๆ