การบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชน


วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการน้ำเพื่อชุมชน มีดังนี้

  1. เป็นโรงบําบัดน้ำเสียสําหรับชุมชนหนองคล้า ซึ่งมีความก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  2. บําบัดน้ำเสียจากชุมชนหนองคล้าก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
  3. เพื่อเป็นพื้นที่นันทนาการของชุมชนหนองคล้า
  4. โรงบําบัดน้ำเสียมีกําลังบําบัดที่ 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินในการก่อสร้างระบบบําบัดน้ำเสียให้กับชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหนองคล้า และแบ่งปันความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย สร้างพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นต้น เทศบาลตําบลหนองคล้ามอบที่ดินเปล่าในพื้นที่ ตําบลหนองขนุนให้แก่โครงการเป็นจํานวน 11 ไร่

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ และ เทศบาลตําบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมมือและแบ่งปันความรู้พื้นฐานในด้านการจัดการน้ำเสีย โดยเฉพาะการนําน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบําบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ หรือที่เรียกว่า Wastewater Reclamation

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาสองปี และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ริเริ่มขึ้นภายใต้โครงการ Clean Water for Planet ซึ่งสอดรับกับแนวคิด โครงการเมืองอัจฉริยะหรือ “Smart City” ของเทศบาลตําบลบ้านฉาง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความจําเป็นของการบริหารจัดการน้ำให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการบําบัดน้ำเสียและต่อยอดด้วยการนําน้ำเสียจากชุมชนในตําบลบ้านฉางรอบข้างนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ที่ผ่านกระบวนการบําบัดแล้วไปใช้เพื่อการอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตําบลบ้านฉาง กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด ในครั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นเมืองต้นแบบที่มีการบริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน ผมมั่นใจว่าโครงการนี้จะ เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว สําหรับชุมชนของเรา” ดร. นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ บริษัทฯ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำเสียให้กับเทศบาล ตําบลบ้านฉาง ซึ่งเป็นตําบลที่มีความตื่นตัวทางสังคม ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกน้ำเสียจากชุมชนบ้านฉางที่ผ่านการบําบัดแล้วจะเปลี่ยนเป็นน้ำคุณภาพสูงซึ่งนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สามารถนําไปใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการช่วยเพิ่มแหล่งน้ำดิบที่มีความมั่นคงในพื้นที่เขตอีอีซี และช่วยแก้ปัญหาภัยแล้วในระยะยาวได้อีกด้วย”

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “การผนึกกําลังกับ เทศบาลตําบลบ้านฉาง จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงการ อีอีซี ซึ่งบริษัทฯ พร้อมทํางานร่วมกับเทศบาลและพันธมิตร รายอื่นๆ ในการกําหนดมาตรฐานเทคนิคและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการและบําบัดน้ำที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” นางสาวจรีพร กล่าวต่อว่า “นับเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมในการเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้กับสมาชิกใน ชุมชนตั้งแต่ครัวเรือนจนถึงโรงงาน เกี่ยวกับความสําคัญของการอนุรกษ์น้ำ ซึ่งแนวคิดการพัฒนาแหล่งน้ำทางเลือกให้กับภาคอุตสาหกรรมโดยใช้น้ำที่บําบัดแล้วจากชุมชน เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) นําเสนอโซลูชั่นเพื่อการบริหารจัดการน้ำที่มาพร้อมนวัตกรรม ที่ช่วยเพิ่มมูลค่า เช่น ระบบการนําน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบําบัดแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Reclamation) และ การผลิตน้ำที่ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) สําหรับลูกค้าภายในและนอกนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงผู้พัฒนาที่ดิน อุตสาหกรรมอื่นๆ และเขตเทศบาลต่างๆ ในปี 2563 บริษัทฯ ใช้งบประมาณจํานวน 300 ล้านบาท (เกือบ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ) ลงทุนในโครงการ Reclaimed Water สองแห่งที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) และนิคม อุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

โครงการอื่นๆ