ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา


บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการติดตั้งแผงโซลาร์ภายในพื้นที่ดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยในปี 2564 พลังงานหมุนเวียนที่เกิดจากแผงโซลาร์ที่ติดตั้งบนหลังคาโรงบําบัดน้ําเสียที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (WHA EIE) สามารถลดการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไปจํานวน 315,857 kWh กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี ซึ่งชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 ได้ 177 tC2e นอกจากนี้ ลานจอดรถพลังงานแสงอาทิตย์ที่ Plaza 1 และ Plaza 2 ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด (WHA ESIE) และลานจอดรถที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (WHA ESIE 4) สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าและทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้า (Grid electricity consumption) ได้ 352,015 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ซึ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมได้ 197 tC2e

เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตพลังงานหมุนเวียนให้เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการนําร่องในการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาควบคู่กับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) บนหลังคา โรงกรองน้ําในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาได้แล้วเสร็จและเริ่มดําเนินการผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยแผงโซลาร์บนหลังคาดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 813.2 กิโลวัตต์ ขณะที่ระบบ BESS มีกําลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 550 กิโลวัตต์ชั่วโมง โครงการนี้จึงช่วยให้บริษัทฯ ลดการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้า (Grid) ได้ถึง 1,150 เมกะวัตต์ชั่วโมง หรือเทียบเท่าการลดค่าไฟฟ้าประมาณ 4 ล้านบาทต่อปี ทั้งยังช่วยให้บริษัทฯ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 ตลอดระยะเวลาโครงการได้ 15,000 tC2e จากการใช้พลังงานทดแทน

โครงการอื่นๆ