การผลิตพลังงานทางเลือกจากขยะ


แนวคิดทั่วไปของการผลิตพลังงานทางเลือกจากขยะคือการใช้ประโยชน์จากของเหลือทุกประเภทมาแปรรูปเป็นทรัพยากรพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการนําขยะมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นการยกระดับการแก้ปัญหาขยะ อีกทั้งยังเป็นแนวทางการตอบสนองอุปสงค์ด้านพลังงานอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 (แผน AEDP 2015) ที่เสนอให้เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนให้อยู่ที่ ร้อยละ 30 ของปริมาณการใช้พลังงานรวมในปี 2579 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรอีก 2 รายในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (Chonburi Clean Energy : CCE)

CCE เป็นโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมแห่งแรกในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ที่ดําเนินงานตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษของยุโรป นอกจากนี้ CCE ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมแห่งแรกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยการดําเนินงานของ CCE นั้นสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายอย่างยั่งยืน มีกําลังการผลิตไฟฟ้าโดยแปลงของเสียที่ไม่เป็นอันตรายเป็นพลังงานได้ 400 ตันต่อวัน หรือประมาณ 100,000 ตันต่อปี ทําให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 8.63 เมกะวัตต์ต่อปี

โครงการอื่นๆ