โครงการ SORT N' SAVE


โครงการ Sort N' Save มีที่มาจากหนึ่งในโครงการ WHA Innovation Leader ที่ริเริ่มในปี 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรของกลุ่มบริษัท รวมถึงผลักดันให้เกิดคิดค้นนวัตกรรมทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในปี 2564 WHAUP และกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ยังคงสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการรณรงค์ให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและตระหนักถึงความสําคัญของการรีไซเคิล และการลดปริมาณขยะผ่านสื่อประชาสัมพันธ์หลายประเภท เช่น การสื่อสารผ่านภาพพื้นหลังหน้าจอคอมพิวเตอร์ การส่ง ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน LINE การใช้ลายมือชื่อในอีเมล (Email Signatures) และจดหมายข่าวประจําเดือนของกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ

โครงการอื่นๆ