ลดการพึ่งพาพลาสติก


แม้ว่าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจะให้ความสะดวกสบายในการใช้งาน แต่หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม วัสดุเหล่านี้จะกลายเป็นภัยคุกคามที่มนุษย์ก่อขึ้นต่อระบบนิเวศ ซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงที่ไม่อาจแก้ไขได้ทั่วโลก ทั้งในแง่ของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทาง ชีวภาพ เพื่อรับมือกับปัญหานี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ สนับสนุนการลดปริมาณและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2563 กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ได้ยกเลิกบริการน้ําดื่มที่บรรจุในขวดพลาสติกแก่บุคคลภายนอก ทําให้สามารถลดขยะจากขวดพลาสติกได้กว่า 20,000 ขวด โดยโครงการที่กล่าวมาช่วยให้กลุ่มบริษัทลดขยะพลาสติกทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้มากถึง 0.7 ตัน ซึ่งเป็นผลจากปริมาณการใช้พลาสติกที่น้อยลง

โครงการอื่นๆ