กิจกรรมรักษ์โลก (GREEN EFFORTS)


การให้ความรู้และการส่งเสริมคนรุ่นหลังให้ตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือความพยายามของกลุ่ม WHA ในการสนับสนุนอนาคตที่ยั่งยืน ในปี 2564 WHAUP ร่วมกับกลุ่มบริษัสนับสนุนการสอนนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรม ของ WHA เช่น โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกในจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับการลดขยะ การ แยก และการรีไซเคิล โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมอภิปรายถึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีการแยกขยะ รับฟังข้อเสนอแนะและคําแนะนําเกี่ยวกับการลด และนําขยะกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้ การได้ร่วมงานกับเด็กๆ จึงเป็นโอกาสที่กลุ่ม WHA ได้แสดงเป็นแบบอย่างที่ดีรวมถึงได้แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีอีกด้วย

โครงการอื่นๆ