ความร่วมมือภายใต้โครงการจัดการของเสีย: การผลิตตะกร้าสานและกระเป๋าแล็ปท็อป


WHAUP ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม WHA ร่วมกับ PTT Global Chemical (GC) รวบรวมขวด PET ที่ใช้แล้วจากโรงเรียน ในโครงการธนาคารทิ้ง-ไซเคิล (ThinkCycle Bank Project) และนําผักตบชวาจากระบบบําบัดน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรม ESIE WHA ESIE1 และ WHA ESIE2 มาแปรรูปเป็นเส้นใย เพื่อผลิตเป็นผืนผ้าก่อนสานเป็นกระเช้าและกระเป๋าแล็ปท็อป ในปี 2564 โครงการได้รวบรวมขวด PET ที่ใช้แล้วจํานวน 8,850 ขวดและผักตบชวาประมาณ 4 ตันมาผลิตกระเช้า จํานวน 300 ใบและกระเป๋าแล็ปท็อปอีก 200 ใบ ซึ่งผลิตภัณฑ์ ทั้งสองสามารถขายได้ในราคาชิ้นละ 600 บาท จากโครงการนี้

WHAUP และ WHA รับผิดชอบในการแปรรูปผักตบชวาโดยการนํามาทําให้แห้งและครูดเป็นเส้นใยขนาดเล็ก ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นด้ายต่อไป โดยเส้นด้ายเหล่านี้ประกอบด้วยเส้นใยจากขวดพลาสติก เส้นใยจากผักตบชวาและฝ้าย โดยกลุ่ม WHA และ WHAUP สามารถลดต้นทุนการจัดการผักตบชวาด้วยการสร้างรายได้ดังกล่าวร่วมกับชุมชนด้วยการจําหน่ายเส้นใยผักตบชวาตากแห้งในราคาประมาณ 40,000 บาท นอกจากนี้ ผักตบชวาที่เหลือในบ่อของกลุ่ม WHA ยังสามารถนํามาใช้ผลิตปุ๋ยเพื่อใช้ในนิคมอุตสาหกรรมได้อีกด้วย

โครงการอื่นๆ