โครงการจัดการมลพิษทางอากาศ


ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการต่างๆ เพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ซึ่งรวมถึงการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็น นวัตกรรมเพื่อนําไปใช้กับธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น การซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer (P2P) สําหรับใช้งานในกลุ่มลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Microgrid) โดยการซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer เป็นโครงการที่พัฒนาร่วมกับพันธมิตรชั้นนําด้านพลังงานและเทคโนโลยี โดยนําเทคโนโลยีบล็อกเชน (Block Chain) เข้ามาประยุกต์ใช้ โครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ERC Sandbox ของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการทดสอบเพื่อเตรียมพร้อม สําหรับการขายเชิงพาณิชย์และอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากหน่วยงานที่กํากับดูแล นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นปัจจัยการเติบโตหลักของกลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งทําให้มีการเติบโตด้านพลังงานสูงถึง 100-200 เมกะวัตต์ และช่วยผลักดันให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการทําสัญญาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึ่งตั้งไว้ที่ 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566 ตลอดจนช่วยปรับเปลี่ยนการพึ่งพาไฟฟ้าแบบดั้งเดิมทั้งของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ มุ่งไปสู่การลดการปล่อยมลพิษโดยรวมได้

โครงการอื่นๆ