การรณรงค์ของเรา

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสงบสุขเป็นอันดับแรก ในแง่มุมดังกล่าวบริษัทฯ จึงให้ความ สำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งเน้นการปฏิบัติอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถนำมาใช้กับลักษณะการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางธุรกิจได้ เช่น การจัดการเชิงรุก และตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวด

ปี :

โครงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และอาสาสมัครชุมชนในโครงการปลูกป่าในตําบลบ่อวิน โดยปลูกต้นไม้พื้นเมืองจํานวน 300 ต้น อาทิ ต้นมะค่า ลําดวน และมะฮอกกานี

เทคโนโลยีการควบคุมกํากับดูแลและเก็บข้อมูล (SCADA) SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION (SCADA) ในโรงบําบัดน้ําเสีย

ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท WHAUP อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อนําเทคโนโลยี SCADA มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในโรงบําบัดน้ําเสียซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation - EECi) ในเขตอําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โครงการ DEMINERALIZED RECLAIMED WATER: แหล่งน้ําทางเลือกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการ Demineralized Water ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ประกอบด้วยการดําเนินงาน 2 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีกําลังการผลิตอยู่ที่ 4.38 ล้านลูกบาศก์มิลลิเมตรต่อปี ครอบคลุมร้อยละ 3 ของกําลังการผลิตน้ํา

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาที่จอดรถที่ใหญ่ที่สุดในไทย

ในเดือนตุลาคม 2553 กลุ่มบริษัท WHAUP ได้ดําเนินการ ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ลานจอดรถ ณ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จํากัด (SAIC MOTOR-CP) อย่างเป็นทางการ โดยโครงการตั้ง กล่าวครอบคลุมพื้นที่หลังคาลานจอดรถทั้งหมด 31,000 ตร.ม.

WHA Plazas

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (WHAUP) อยู่ระหว่างดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของการติดตั้งแผงโซลาร์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) บนหลังคาโรงบําบัดน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE)

การปกป้องระบบนิเวศใต้น้ํา

ตัวแทนพนักงานของกลุ่มบริษัท WHA และ WHAUP ได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ซึ่งใช้ระยะเวลา 2 วันที่หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะผู้นําชุมชน สมาชิกชุมชนต่างๆ ได้ร่วมเรียนรู้และรับฟังข้อมูลโครงการต่างๆ ที่ ช่วยดูแลรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทย จากตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

โครงการอนุรักษ์ พื้นที่สีเขียว

กลุ่มบริษัท WHA ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ผู้ประกอบการ อุตสากรรมและชุมชนจัดทําโครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบ นิเวศและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ ณ เขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว - เขาชมภู่ จังหวัดชลบุรี โดยได้สนับสนุน งบประมาณจํานวน 30,000 บาทในการซื้อต้นกล้าจํานวน 1,000 ต้นที่ปลูกในพื้นที่ 7-00-88 ไร่ของเขตรักษาพันธุ์พันธุ์สัตว์ป่าเขา เขียวชมภู

โครงการ บําบัดน้ําเสียด้วยผักตบชวา

ในปี 2563 กลุ่มบริษัท WHA ได้นําผักตบชวาจากบ่อบําบัดน้ําเสีย ของ WHAUP ภายในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) ที่ทําความสะอาดแล้วส่งต่อให้กับ ชาวชุมชนอําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองโดยไม่เสียใช้จ่ายใดๆ ในทุกๆ เดือน

โครงการ Clean Water for Planet

ในปี 2563 โครงการ “Clean Water for Planet” ได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปีซ้อน โดยโครงการมีเป้าหมายในการจัดหาน้ำสะอาดให้แก่ชุมชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันทรัพยากรน้ำที่สำคัญ ซึ่งกิจกรรมการ ดังต่อไปนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้บรรลุุตามเป้้าหมายของโครงการ