แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของสารสนเทศ


ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปทั่วโลก ทําให้ เกิดการทํางานจากนอกองค์กร ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการ โจมตีทางไซเบอร์ได้ WHAUP จึงใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทาง ธุรกิจ (BCP) ของกลุ่มบริษัท WHA ที่เน้นกลไกการตอบสนองใน กรณีที่เกิดวิกฤตด้านสารสนเทศ โดยแผนบริหารความต่อเนื่องทาง ธุรกิจ (BCP) นั้นประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติสําหรับพนักงานเมื่อ ใช้งานช่องทางการสื่อสารออนไลน์หรือเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ของบริษัทผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และระบบไดรฟ์กลาง โดยในปี 2564 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดทําการวิเคราะห์ผลกระทบ ทางธุรกิจของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด และพัฒนาแนว ปฏิบัติเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจสําหรับแต่ละระบบโดยเฉพาะ

โครงการอื่นๆ