กลไกการตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์


สินทรัพย์ด้านสารสนเทศทางไซเบอร์และการรักษาความลับของ ข้อมูลถือเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ในกรณีที่พบข้อสงสัย การฝ่าฝืนหรือการละเมิดที่เกี่ยวกับการ ป้องกันข้อมูลสามารถรายงานผ่านช่องทางที่กําหนดไว้ ซึ่ง กระบวนการการจัดการของการแจ้งเบาะแสจะเป็นไปตามที่กําหนด ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ นอกจากนี้ WHAUP ยังได้นํา นโยบายการตรวจประเมินการรั่วไหลของข้อมูลและการบริหาร จัดการความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งจัดทําขึ้นโดยกลุ่มบริษัท WHA มาบังคับใช้กับพนักงานทุกคนในปี 2564 โดยนโยบายดังกล่าว ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติและบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ บริหารจัดการและการรายงานปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของ ข้อมูลสําหรับการรั่วไหลของข้อมูลในแต่ละกรณีที่ได้รับรายงาน

โครงการอื่นๆ