โครงการเสริมสร้างความตระหนักในความสําคัญ ของความปลอดภัยทางไซเบอร์และการรักษาข้อมูล


เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล WHAUP จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมประจําปีซึ่งเนื้อหาในการอบรมเป็นไปตามที่คณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูล (Security Standards Council) พิจารณาไว้นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางกายภาพความปลอดภัยของอีเมลความปลอดภัยของรหัสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เครือข่ายไร้สายและความปลอดภัยของการเชื่อมต่อเครือข่าย ตลอดจนความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงานและมัลแวร์ สําหรับพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้รับการฝึกอบรมปีละครั้งโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กร

โครงการอื่นๆ