ชมรมลูกค้าดับบลิวเอชเอ


กลุ่มบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท WHAUP ได้ก่อตั้งชมรมลูกค้าต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า เปิดโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อทําความเข้าใจ ความสนใจและข้อกังวลของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นชมรมลูกค้าที่โดดเด่นในปี 2563 มีดังต่อไปนี้

 1. ชมรมนักลงทุน (Investor Club) เปิดกว้างสําหรับลูกค้า ทุกรายในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ โดยสมาชิกจะได้รับจดหมายข่าวรายเดือน รายไตรมาส และจดหมายเชิญเข้าร่วมการสัมมนาฝึกอบรมต่างๆ ทั้งนี้มีการจัดโปรแกรมฝึกอบรมและสัมมนาสําหรับสมาชิกชมรมทั้งหมด 7 โครงการในปี 2563 ดังนี้
  • โครงการสัมมนาเรื่องการผลิตพลังงานจากขยะอุตสาหกรรมภายใต้หัวข้อ “Industrial Waste-toEnergy"
  • กิจกรรมพบปะระหว่างองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น Japan External Trade Organization (JETRO) meet with Japanese Businessmen event;
  • โครงการสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “Building Aviation Portfolio for 2020 Global Aviation Market” ai inšu ผู้ประกอบการที่สนใจธุรกิจอากาศยาน
  • โครงการสัมมนาออนไลน์เรื่องการทํางานระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หัวข้อ “How to Work Remotely and Effectively while Away from Office"
  • โครงการสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “Post Covid-19 Strategy and Framework for Emerging Risks and Recovery Opportunities”
  • โครงการสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยและภูมิภาคอาเซียนภายใต้วิถีใหม่หลังโควิด-19” (“ASEAN - Thailand Automotive Outlook post Covid-19")
  • โครงการสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “การพัฒนาเทคโนโลยี 5G เพื่อขับเคลื่อนระบบการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) ในอีอีซี” (“Accelerating 5G Network for SMART Manufacturing")
 2. ชมรมผู้บริหาร (Director Club) ได้ดําเนินการอย่าง ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 12 ปี มีสมาชิกเป็นผู้บริหารจากบริษัทต่างชาติในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด โดยส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ การหมุนเวียน เยี่ยมชมโรงงานทุกเดือน การพบปะเครือข่าย เป็นต้น
 3. เป็นเวลากว่า 20 ปี ประกอบด้วยตัวแทนผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น 150 ท่านจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ในปี 2563 ชมรมได้จัดให้มีการประชุมประจําเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการขยะ การผลิตพลังงาน จากขยะ และ ภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

โครงการอื่นๆ