ชมรมพัฒนาทรัพยากรบุุคคล


ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งชมรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Club) ขึ้นสองชมรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท WHAUP ที่สนใจเปิดโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่ากลุ่มบริษัทฯ จะคอยให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของการลงทุน ตลอดจนการดําเนินการขอใบอนุญาตและการติดต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง จึงช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโครงการ

ทั้งนี้ ได้มีการก่อตั้งชมรมบริหารงานบุคคลอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESIE HR Club) ในปี 2540 และ ชมรมแรงงานสัมพันธ์ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ESLR Club) ในปี 2548 ชมรมบริหารงานบุคคลอิสเทิร์นซีบอร์ดมีสมาชิกจากบริษัทกว่า 250 แห่ง ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน หรือข่าวสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่องานด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงการจัดโครงการอบรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในขณะที่สมาชิกของชมรมแรงงานสัมพันธ์อีสเทิร์นซีบอร์ด (ESLR Club) จะมาจากบริษัท 135 แห่งในนิคมอุตสาหกรรม ของกลุ่มบริษัทฯ โดยชมรมจะทําหน้าที่เสมือนศูนย์บริการข้อมูลด้านแรงงานสําหรับสมาชิกที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน ข้อกําหนดต่างๆ และความร่วมมือหรือ ข้อแนะนําเกี่ยวกับการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานหรือกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงด้านแรงงาน

โดยทั้งสองชมรมจะมีการประชุมร่วมกันทุกเดือนเพื่อให้ประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูลไปยังสมาชิกได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

โครงการอื่นๆ