ระบบนําน้ําเสียกลับมาใช้ใหม่ (WATER RECLAMATION)


กลุ่มบริษัท WHAUP ได้ริเริ่มพัฒนาระบบนําน้ําเสียกลับมาใช้ใหม่ (Water Reclamation) เพื่อเป็นแหล่งผลิตน้ําทางเลือกอันนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการดังกล่าวได้นําเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ําเสีย โดยปรับสภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียมาผลิตเป็นน้ํา ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน้ําอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) ซึ่งเป็นการแปรรูปให้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้นในขณะที่ต้นทุนลดลงกว่าเดิม ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ทํารายได้จากโครงการ Water Reclamation ทั้งสิ้น 150 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้ ทั้งหมดจากการจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังสร้างคุณประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยลดปริมาณการปล่อยน้ําเสียและการดึงน้ําจากแหล่งธรรมชาติมาใช้ ตลอดจนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดความเสี่ยงที่จะเกิดประเด็นขัดแย้งกับชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย

โครงการอื่นๆ