โครงการ Demineralized Reclaimed Water


นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท WHAUP ยังได้ลงทุนในโครงการ Demineralized Reclaimed Water ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ประกอบด้วยการดําเนินงาน 2 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีกําลังการผลิตอยู่ที่ 4.38 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โครงการดังกล่าวพัฒนาขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (WHAEIE) มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําในระบบบําบัดน้ําเสียด้วยต้นทุนที่ลดลงและกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงนับเป็นโครงการที่โดดเด่นในเชิงนวัตกรรมช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ ลดการพึ่งพาผู้จัดจําหน่ายน้ําดิบรายใหญ่ โดยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน รวมถึงผลกระทบเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของแหล่งกําเนิดน้ํา อันเป็นผลจากภัยแล้ง มลพิษ การปนเปื้อน ฯลฯ ซึ่งนับเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก

สําหรับผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค อีกทั้งยังช่วยให้ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และ บริการจัดหาน้ําคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ นวัตกรรมจากโครงการ Demineralized Reclaimed Water ยังถือเป็นโครงการต้นแบบที่สามารถนําไปต่อยอดในนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ และขยายผลไปสู่ชุมชนต่อไป เช่น การนําน้ําเสียจากแหล่งชุมชนที่บําบัดแล้วมาปรับปรุงคุณภาพและนําไปผลิตเป็นน้ําคุณภาพสูง เป็นต้น

โครงการอื่นๆ