SMART Metering


กลุ่มบริษัท WHAUP ได้ริเริ่มพัฒนาระบบ “SMART Metering” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามการจ่ายน้ำ โดยการ เปลี่ยนมาตรวัดน้ำจากระบบอะนาล็อกที่ติดตั้งไว้เพื่อบันทึกปริมาณน้ำจ่ายและการใช้งานของผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมเป็นการแสดงผลในระบบดิจิทัลการบันทึกข้อมูล ดิจิทัลดังกล่าวสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมาตรวัดน้ำทั้งหมดเพื่อจัดทําใบเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ความคิดริเริ่มดังกล่าวยังเพิ่มความสามารถ ต่อยอดในการสังเกตพฤติกรรมการใช้น้ำและความผิดปกติต่างๆ เพื่อระบุสาเหตุได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการตรวจสอบและระบุจุดรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้นในระบบส่งน้ำ

ระบบตรวจสอบออนไลน์นี้ยังนํามาใช้ในการบันทึกการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของลูกค้า ซึ่งอํานวยความสะดวกในการจัดทําใบเรียกค่าใช้จ่าย โดยข้อมูลจะถูกส่งและจัดเก็บที่สํานักงานใหญ่ ณ ตึก WHA Tower ซึ่งช่วยให้พนักงานบันทึกข้อมูลได้โดยไม่จําเป็น ต้องเดินทางไปยังสถานที่ตั้งบริษัทของลูกค้า รวมถึงไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานด้วยมือ ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้ถึง 3,000 บาทต่อเมกะวัตต์ ซึ่งกลุ่ม บริษัท WHAUP ตั้งเป้าตามแผนธุรกิจที่จะขยายกําลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จากเดิมเป็น 300 เมกะวัตต์ในปี 2566 ดังนั้น ระบบ SMART metering จะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 900,000 บาท

โครงการอื่นๆ