การรณรงค์ของเรา

ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ

ความโปร่งใส ความตระหนักในภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจยังเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาแกนหลักการกำกับดูแลกิจการ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินการด้านจริยธรรมของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สอดคล้องกับแนวทางที่ผู้บริหารยึดถือ

ปี :

การผลิตน้ําปราศจากแร่ธาตุ

ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา WHAUP ได้ยกระดับกระบวนการนําน้ําเสียกลับมาใช้ใหม่และผลิตเป็นน้ําปราศจากแร่ธาตุ โดยใช้เทคโนโลยี เมมเบรน และการแลกเปลี่ยนไอออนเพื่อนําแร่ธาตุอื่นๆ ออกจากน้ําเสีย น้ําปราศจากแร่ธาตุจะใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภทที่ต้องการ น้ําที่มีความบริสุทธิ์สูงมาก

เทคโนโลยีการควบคุมกํากับดูแลและเก็บข้อมูล (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA)

ในโรงบําบัดน้ําเสีย ในปัจจุบัน WHAUP อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถ โดยใช้เทคโนโลยี SCADA ในโรงบําบัดน้ําเสียซึ่งตั้งอยู่ภายใน เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) ในเขตอําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยระบบเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถช่วยตรวจสอบ ผลการดําเนินการบําบัดน้ําเสียตลอด 24 ชั่วโมง โดยบริษัทสามารถ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพื่อแต่งตั้งบุคลากรประจําไซต์ งาน โดยคาดว่าการก่อสร้างโรงบําบัดน้ําเสียดังกล่าวและการติดตั้ง เทคโนโลยี SCADA จะแล้วเสร็จในปี 2564

SMART Energy

ด้วยความมุ่งมั่นและใส่ใจในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า ให้ธุรกิจพลังงาน ในปี 2563 WHAUP ได้ดําเนินความร่วมมือ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้บันทึกข้อตกลง ความเข้าใจ (MOU) ในการพัฒนาระบบพลังงาน SMART Energy และระบบไมโครกริด (Microgrid) ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา นวัตกรรมด้านพลังงาน โดยโครงการแรกที่จะเริ่มดําเนินการ ในปี 2564 คือระบบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกัน (Peer-to-Peer Energy Trading system) ซึ่งจะช่วยเอื้อการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า จากแสงอาทิตย์ระหว่างกันของผู้ใช้แต่ละรายในนิคมอุตสาหกรรม

ศูนย์ควบคุมส่วนกลาง (UNIFIED OPERATION CENTER : UOC)

ในปี 2563 WHAUP ได้ทําการเพิ่มประสิทธิภาพนวัตกรรมที่ศูนย์ ควบคุมส่วนกลาง (UOC) โดยเฉพาะการติดตั้งและอัพเกรดกล้อง วงจรปิดที่โรงบําบัดน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด (WHA ESIE) ได้ยกระดับรักษาความปลอดภัย เนื่องจากกล้องวงจรปิดทุกตัวสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว และส่งสัญญานเตือนทันทีที่เกิดเหตุบุกรุก นอกจากนี้ยังลดความจําเป็นของหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ต้องเข้ามาตรวจดูความ เรียบร้อยบ่อยๆ ซึ่งถือเป็นการลดการเกิดมลพิษทางอากาศและ ก๊าซเรือนกระจก เช่นเดียวกัน เมื่อไม่ต้องเดินทาง ความเสี่ยง ในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจึงลดลง ถือเป็นการส่งเสริมด้าน ความปลอดภัยให้กับพนักงานและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน WHA ESIE